Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 56/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 12.5.2021 klo 14.05—18.19

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto keskeytettiin klo 17.30. Täysistuntoa jatkettiin klo 18.14. Täysistunto päättyi klo 18.19. 

Puhetta johtivat puhemies toinen varapuhemies Juho Eerola (14.05—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (15.59—17.30 ja 18.14—18.19). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-373446Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
Ainoa käsittely

Asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta

Hallituksen esitysHE 44/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 232/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 249/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 262/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15.  Ilmoituksia

15.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 12.5.2021 antanut hallituksen esitykset HE 81-88/2021 vp. 

15.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 12.5.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2021 vp julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025. 

15.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 207, 216, 222, 225, 228, 230, 233, 235, 236, 238-243, 245, 251/2021 vp. 

15.4.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 11.5.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 41-45/2021 vp. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 12.5.2021 klo 18.50. Täysistunto lopetettiin klo 18.19.