Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
57
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 3.11.2015 klo 13.59—22.02
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 22.02. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.03 ja 18.40—20.29) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (16.03—18.40 ja 20.29—22.02) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-23356
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 29.10.2015 antanut hallituksen esitykset HE 100-107/2015 vp, joista HE 101/2015 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
U-asiat
Valtioneuvosto on 22.10.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 18/2015 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perhehoitolain 20 §:n, omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n, sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 4.11.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 10.2.2016 16.48