Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 59/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 6.11.2019 klo 14.01—19.16

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.16. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—15.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (17.59—19.16). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-271613Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Puhemiesneuvosto on 5.11.2019 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 2/2019 vp laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. 

3.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 35/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Mai Kivelän. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 64/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 59/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 73/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

12.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2019 vp sisältyvien 1.-79. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 80. ja 81. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 43/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2019 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.11.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.16.