Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 62/2021 vp Täysistunto Perjantai 21.5.2021 klo 13.00—13.14

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.14. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (13.00—13.14). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-376346Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 20.5.2021 antanut hallituksen esitykset HE 89-94/2021 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 20.5.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 4/2021 vp sisäisestä turvallisuudesta. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 (K 15/2021 vp). 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 197, 231, 234, 246–248, 250, 253, 254, 256, 259–261, 263–265, 267, 271– 273, 276–280, 282, 283, 285, 286, 288, 289, 291/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 79/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 49/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta

Hallituksen esitysHE 44/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 65/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp
LakialoiteLA 1, 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 25.5.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.14.