Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 64/2017 vp Täysistunto Tiistai 6.6.2017 klo 14.04—16.38

Täysistunto alkoi klo 14.04. Täysistunto keskeytettiin klo 15.37. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.37. Täysistunto päättyi klo 16.38. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (14.04—15.31) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.31—15.37 ja 16.37—16.38) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-130396Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Outi Mäkelän vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 29/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 68/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Hallituksen esitysHE 72/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 228/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvät 1.-6. ja 8.-27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. ja 29. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 54/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 54/2017 vp tarkoitetun Montrealin pöytäkirjan muutoksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.6.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.38.