Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.11

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 68/2017 vp Täysistunto Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.35. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (13.59—15.35). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-132018Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Seuraavat edustajat ovat tänään päivätyllä kirjeellään ilmoittaneet puhemiehelle, että he ovat perustaneet 13.6.2017 oman eduskuntaryhmän nimeltä Uusi vaihtoehto (uv), ruotsiksi Nytt alternativ (na): Simon Elo, Sampo Terho, Vesa-Matti Saarakkala, Kimmo Kivelä, Timo Soini, Jari Lindström, Martti Mölsä, Ari Jalonen, Anne Louhelainen, Kari Kulmala, Pirkko Mattila, Jussi Niinistö, Ritva Elomaa, Kaj Turunen, Tiina Elovaara, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Maria Lohela, Reijo Hongisto ja Pentti Oinonen. 

2.2.  Sidonnaisuudet, muut

Eduskunnalle on annettu apulaisoikeusasiamies Pölösen sidonnaisuusselvitys M 1/2017 vp. 

3.  Ilkka Kantolan vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 35/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta

Hallituksen esitysHE 71/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Hallituksen esitysHE 72/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Hallituksen esitysHE 73/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 74/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 28/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 262/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 262/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 42/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 53/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 53/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 61/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ja siihen tehdyt muutokset niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi annettavaksi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitetun ilmoituksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta

Hallituksen esitysHE 59/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 67/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 14.6.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.35.