Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 70/2019 vp Täysistunto Tiistai 26.11.2019 klo 14.00—20.15

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.15. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—15.58), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—18.01) ja puhemies Matti Vanhanen (18.01—20.15). 

Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki kansanedustaja Antti Rantakankaan muistoksi. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-276779Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 21.11.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 37-42/2019 vp. 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2019 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 89/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 22/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 56/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2019 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa

Hallituksen esitysHE 48/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 53/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 53/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 82/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 20/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 26/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 27/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 40/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 46/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2019 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 65/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 65/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 73/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 59/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 64/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 27.11.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.15.