Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
74
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.6.2016 klo 14.03—21.14
Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 21.14. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.03—15.41 ja 17.59—20.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.41—17.59 ja 20.01—21.14) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-68023
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Carl Haglundin vapautuspyyntö edustajantoimesta
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 88/2016 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1—3/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen vuoden 2016 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 43/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2016 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-68113
HE 7/2016 vp Lausumaehdotukset
Liite 6A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 7/2016 vp sisältyvät 1.-57. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 143/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 22.6.2016 klo 21.25. Täysistunto lopetettiin klo 21.14. 
Viimeksi julkaistu 17.1.2017 16.06