Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 74/2019 vp Täysistunto Tiistai 3.12.2019 klo 14.01—15.37

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 15.37. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (14.01—15.37). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-278299Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Uusi edustaja

Ilmoitettiin uusi edustaja. 

2.2.  Ilmoitus valtioneuvoston eronpyynnöstä

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278335
Tasavallan presidentin kirjelmä valtioneuvoston eronpyynnön johdosta 3.12.2019
Liite 2.2A

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on vastaanottanut pääministeri Antti Rinteen 3.12.2019 esittämän valtioneuvoston eronpyynnön ja pyytänyt valtioneuvostoa jatkamaan toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty. 

3.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 41/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Matias Mäkysen. 

4.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 42/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi edustaja Kristiina Salosen ja varajäseneksi edustaja Maria Guzeninan. 

5.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 43/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Matias Mäkysen. 

6.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 44/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Matias Mäkysen. 

7.  Välikysymys omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta

VälikysymysVK 2/2019 vp
Ainoa käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 94/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen (19/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 93/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2019 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 59/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 59/2019 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvät 1.-15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 64/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2019 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 81/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2019 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 22/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 22/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 72/2019 vp sisältyvät 1.-29. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 30. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 73/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 57/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 56/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 56/2019 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 80/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 74/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

37.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

40.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 4.12.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.37.