Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
76
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30
Täysistunto alkoi klo 13.04. Täysistunto keskeytettiin klo 13.15. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.29. Täysistunto päättyi klo 15.30. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.04—13.15) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (15.29—15.30) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-33252
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Muut ilmoitukset
Puhemiesneuvosto antoi 3.12.2015 puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 2/2015 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 3.12.2015 antanut hallituksen esitykset HE 132, 133/2015 vp. 
U-asiat
Valtioneuvosto on 3.12.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 21/2015 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 282, 284, 286-290, 293-300, 306/2015 vp. 
Muut ilmoitukset
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33378
Liite 2.5A
Kutsu itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen 
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäsenet ja varajäsenet. 
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseneksi ed. Pertti Hakasen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Osittain toinen, osittain ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja valiokunnan ehdottaman uuden 3. lakiehdotuksen. Eduskunnan kanslian ohjesääntöä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asia on loppuun käsitelty. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus : ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2014
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 8.12.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 23.2.2016 14.44