Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.14

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 76/2015 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30

Täysistunto alkoi klo 13.04. Täysistunto keskeytettiin klo 13.15. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.29. Täysistunto päättyi klo 15.30. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.04—13.15) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (15.29—15.30) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-33252Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Puhemiesneuvosto antoi 3.12.2015 puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 2/2015 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 3.12.2015 antanut hallituksen esitykset HE 132, 133/2015 vp. 

2.3.  U-asiat

Valtioneuvosto on 3.12.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 21/2015 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 282, 284, 286-290, 293-300, 306/2015 vp. 

2.5.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33378Liite 2.5A

Kutsu itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelukseen 

3.  Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäsenet ja varajäsenet. 

4.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseneksi ed. Pertti Hakasen. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

KansalaisaloiteKAA 2/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 6/2015 vp
Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja valiokunnan ehdottaman uuden 3. lakiehdotuksen. Eduskunnan kanslian ohjesääntöä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asia on loppuun käsitelty. 

8.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 6/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus : ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2014

KertomusK 13/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 289/2014 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Hallituksen esitysHE 109/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 106/2015 vp
Hallituksen esitysHE 128/2015 vp
ToimenpidealoiteTPA 11/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 8.12.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo.