Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.16

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 04.12. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—15.59 ja 23.59—1.58), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—17.57, 20.02—21.57 ja 1.58—4.12) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.57—20.02 ja 21.57—23.59) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-34346Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 4.12.2015 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2015 vp: Nollasopimusten kieltäminen lailla. 

3.  Välikysymys valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle

VälikysymysVK 5/2015 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain uuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 106/2015 vp
Hallituksen esitysHE 128/2015 vp
ToimenpidealoiteTPA 11/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 127/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 51/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 289/2014 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 289/2014 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 66/2015 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

Hallituksen esitysHE 109/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 109/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2015 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2015 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2015 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2015 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

22.  Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

KansalaisaloiteKAA 2/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2015 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 63/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 90/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 90/2015 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 62/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 110/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 120/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2015 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 124/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2015 vp tarkoitetun sopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2015 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2015 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 115/2015 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2015 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

35.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 6/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2015 vp
Ainoa käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

36.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus : ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014

KertomusK 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2015 vp
Ainoa käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

37.  Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2014

KertomusK 13/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2015 vp
Ainoa käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 132/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asian käsittely keskeytettiin. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

40.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.12.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 4.12.