Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.29

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 78/2016 vp Täysistunto Tiistai 6.9.2016 klo 14.00—18.42

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.42. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—16.00 ja 17.38—18.42) ja puhemies Maria Lohela (16.00—17.38) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-69920Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Uusi edustaja

Ilmoitettiin uusi edustaja. 

2.2.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-70017Liite 2.2A

Ilmoitetaan tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. 

2.3.  Vaalien toimittaminen

Suuren valiokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan torstaina 8.9.2016 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. 

2.4.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on valtiopäivien ollessa keskeytettyinä 7.7., 4.8., 18.8., 25.8. ja 1.9.2016 antanut hallituksen esitykset HE 115-128/2016 vp, joista HE 119, 121 ja 122/2016 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.5.  U-asiat

Valtioneuvosto on 11.8., 25.8. ja 1.9.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 33-51/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 33, 41 ja 42 liikenne- ja viestintävaliokunnan, asioista U 34-37 ja 44-46 hallintovaliokunnan, asioista U 38, 48 ja 49 valtiovarainvaliokunnan, asioista U 39, 40, 43 ja 47 talousvaliokunnan, asiasta U 50 liikennevaliokunnan ja sivistysvaliokunnan sekä asiasta U 51 liikennevaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.6.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2015 (K 9/2016 vp). 

2.7.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Risikko) VN 4/2016 vp. 

2.8.  Sidonnaisuudet, muut

Eduskunnalle on annettu apulaisoikeusasiamies Sakslinin sidonnaisuusselvitys M 1/2016 vp. 

2.9.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 260, 263, 281, 293, 294, 298, 305-309, 311, 315-317, 320-405, 409/2016 vp. 

3.  Kristiina Salosen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 18/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Kristiina Salosen vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 19/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hanna Halmeenpään vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 20/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Paavo Arhinmäen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 21/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Paavo Arhinmäen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 22/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Nasima Razmyarin vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 29/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

9.  Nasima Razmyarin vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 30/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

10.  Maria Tolppasen vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 31/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

11.  Maria Tolppasen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 32/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

12.  Maria Tolppasen vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 33/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle nuorisolaiksi

Hallituksen esitysHE 111/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 119/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 107/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta, asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 77/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.9.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.42.