Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
80
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.56. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.58 ja 17.51—17.56) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.51). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279735
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ensimmäisen varapuhemiehen vaali
Vaali
VAA 50/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Rinteen. 
Muut ilmoitukset
Ensimmäisen varapuhemiehen juhlallinen vakuutus. 
Muut ilmoitukset
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279754
Kirjelmä tasavallan presidentille
Liite 4A
Ilmoitus tasavallan presidentille ensimmäisen varapuhemiehen vaalista. 
5
Ilmoituksia
5.1
Valtioneuvoston tiedonannot
Valtioneuvosto on 10.12.2019 antanut eduskunnalle tiedonannon VNT 2/2019 vp 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta. 
5.2
Vaalien toimittaminen
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali toimitetaan perjantaina 13.12.2019 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 12.12.2019 kello 12. 
5.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 10.12.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 43-48/2019 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279662
Muutosehdotus 11.12.2019
Liite 6A
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 24/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 13, 15, 18, 28/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 85/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 80/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 83/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 45/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Arto Pirttilahden ja varajäseneksi edustaja Anne Kalmarin. 
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 46/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Tuomas Kettusen ja varajäseneksi edustaja Antti Kurvisen. 
Puolustusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 47/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Tuomas Kettusen. 
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 48/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Pasi Kivisaaren. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 49/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Tuomas Kettusen. 
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Yksi käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2019 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2019 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
29
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 12.12.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.56. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 19.33