Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
90
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 27.9.2016 klo 14.03—21.47
Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 21.47. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.03—16.00 ja 19.55—21.47), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—17.59) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.59—19.55). 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-76086
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Li Anderssonin vapautuspyyntö Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Juho Eerolan vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Juho Eerolan vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Mattila)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain, Koulutusrahastosta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 16/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Anna
Kontula
vas
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 28.9.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.47. 
Viimeksi julkaistu 1.6.2017 12:52