Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 90/2020 vp Täysistunto Tiistai 9.6.2020 klo 14.10—19.57

Täysistunto alkoi klo 14.10. Täysistunto päättyi klo 19.57. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.10—14.47), puhemies Anu Vehviläinen (14.47—15.58 ja 17.59—19.57) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-307056Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Puhemiehen vaali

VaaliVAA 21/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan puhemieheksi kansanedustaja, filosofian maisteri Anu Vehviläisen. 

3.  Muut ilmoitukset

Puhemiehen juhlallinen vakuutus. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2020 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

Hallituksen esitysHE 91/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 94/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle

Hallituksen esitysHE 34/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 77/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2020 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 49/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 56/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 60/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 53/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 17/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 10.6.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.57.