Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
92
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 22.9.2017 klo 12.59—16.06
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto keskeytettiin klo 13.30. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.30. Täysistunto päättyi klo 16.06. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.30), puhemies Maria Lohela (14.30—15.58) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (15.58—16.06) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-141237
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 21.9.2017 antanut hallituksen esitykset HE 126, 127/2017 vp. 
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 89/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Martti Mölsän. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 90/2017 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Jaana Pelkosen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
24
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
28
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
30
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 26.9.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.06. 
Viimeksi julkaistu 22.9.2017 17:16