Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
93
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 2.10.2018 klo 14.05—22.06
Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 22.06. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.05—15.59 ja 19.58—22.06), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—18.02) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.02—19.58). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-209770
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 88/2018 vp. 
2.2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Suuri valiokunta on 28.9.2018 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Simon Elon. 
Kaj Turusen vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 55/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Arto Satosen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 56/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jukka Kopran vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 57/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 18/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 67/2018 vp tarkoitetun puitesopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 67/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Emma
Kari
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 
22
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 3.10.2018 klo14.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.06. 
Viimeksi julkaistu 3.10.2018 16.45