Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 100/2016 vp Täysistunto Torstai 13.10.2016 klo 15.59—18.24

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä  merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 22/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
17.03 
Mikko Alatalo kesk :

Arvoisa puhemies! Esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan myös merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia myös eräissä kilpailijamaissa. 

Lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan, että merimieseläkelakia muutettaisiin siten, että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksessa työskentelevät työntekijät. Tämä mahdollistaisi tuen maksamisen myös työnantajan merimieseläkelain mukaista eläkevakuutusmaksua vastaavan määrän osalta. 

Tämä esityshän sisältyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja tulee siinä yhteydessä käsiteltäväksi.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.