Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
14.00
Tytti
Tuppurainen
sd
Arvoisa puhemies! Nyt eduskunnassa käsittelyssä oleva Koulutusrahastosta annettua lakia koskeva hallituksen esitys, joka liittyy ammatillisen koulutuksen reformiin ja ensi vuoden alussa voimaan astuvaan lakiin ammatillisesta koulutuksesta, on toki perusteltu ja aivan kannatettava. Mutta haluan tässä kuitenkin nostaa esille valiokunnan mietinnössä esiin tuoman asian. Valiokunta nimittäin huomioi, että hallituksen esittämän lakimuutoksen myötä stipendioikeuden ulkopuolelle jäävät henkilöt, jotka suorittavat loppuun vuoden 2017 aikana vanhojen perusteiden mukaisen tutkinnon, mutta vasta vuoden 2018 puolella saavat tämän tutkintotodistuksen.  
Valiokunta ehdottaakin siksi mietinnössään, että lakimuutosta täydennetään siten, että edellä mainitussa tapauksessa henkilöllä, joka siis suorittaa tutkintonsa vuoden 2017 aikana mutta saa todistuksen vuonna 2018, olisi oikeus ammattitutkintostipendiin, edellyttäen luonnollisesti, että muut stipendin myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tämä valiokunnan mietinnössään tuoma muutosehdotus hallituksen esitykseen on tärkeä, jotta lakiehdotuksen voimaantulosäännös ei aiheuta oikeuden menettämistä ammattitutkintostipendiin. Kun otetaan huomioon muun muassa työelämän muutos ja ammatillisen koulutuksen tärkeys, on tämä ammattitutkintostipendi tärkeä rahallinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.  
Puhemies! Tämän halusin tässä puheenvuorossani tuoda vielä esille. — Kiitos. 
 
14.02
Martti
Talja
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys yksinkertaistaa Koulutusrahaston myöntämän ammattikoulutusstipendin myöntämisen kaikille ammattitutkinnon suorittaneille, jotka täyttävät muut stipendin ehdot eli 5 vuoden työssäolon ja enintään 68 vuoden iän. Vaikka ensimmäisestä tutkinnosta maksettava korotusosuus poistetaan, vaatimus 5 vuoden työhistoriasta säilyttäisi stipendin edelleen kannustimena elinikäisen oppimisen toteuttamiseen ja jo työelämässä olevien uudelleenkouluttautumiseen. 
Valiokunnan muutosesitys keskittyy niihin opiskelijoihin, jotka tämän lakiesityksen myötä jäisivät väliinputoajiksi — niihin opiskelijoihin, jotka suorittavat vanhojen perusteiden mukaisen tutkintonsa loppuun vuoden 2017 aikana mutta saavat todistuksensa vasta vuonna 2018. Siksi on tärkeää muuttaa lain voimaantulosäännöstä niin, että ennen lain voimaantuloa suoritettu tutkinto oikeuttaa ammattitutkintostipendiin, vaikka tutkintotodistus annettaisiin vuonna 2018. 
14.03
Tarja
Filatov
sd
Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on tyypillinen esimerkki siitä, että tässä talossa on tällä hetkellä hyvin paljon lainsäädäntöä, jossa lait risteävät eri valiokunnissa, ja kun yhtä lakia muutetaan, niin saattaa tulla näitä väliinputoajia. Vaikkapa koko tämä koulutusuudistus on samanlaisessa tilanteessa, joka aiheuttaa sitten työttömyysturvapuolella näitä samoja täsmennyksiä. Siinä mielessä toivon, että edustajat ovat tarkkoja omissa valiokunnissansa, että näistä voimaantulomuutoksista ei tule tarpeettomia tipahtamisia. Tässä tilanteessa valiokunnassa pystyttiin se korjaamaan, mutta aina ei pystytä, koska lait tulevat niin nopealla käsittelyllä. Toivon, että siinä mielessä meillä olisi vähän parempi mahdollisuus ennakoida niitä esityksiä, mitä tänne tulee, ja myös käsitellä ne huolella eikä juosta läpi, niin kuin välillä budjettilakeja joudutaan tekemään. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 78/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.10.2018 12:09