Pöytäkirjan asiakohta
PTK
102
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 17.10.2018 klo 14.01—18.42
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 
Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan elikkä 14. asiakohtaan. 
Keskustelu
18.23
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on parantaa rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten asemaa rikosoikeudellisessa menettelyssä, ja mielestäni se on oikea tavoite. 
Alle 18-vuotias tutkintavanki on tällä hetkellä pidettävä erillään aikuisista tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt tutkintavanki voitaisiin edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se on hänen olosuhteensa huomioon ottaen perusteltua. Häntä voitaisiin kuitenkin pitää samoissa tiloissa alle 18-vuotiaan tutkintavangin kanssa ”vain, jollei tämä olisi alle 18-vuotiaan tutkintavangin edun vastaista” — tässä kohdin voisin lisätä vielä, että ”ellei se haittaa esitutkintaa ja sen suorittamista”. 
Tällä hetkelläkin esitutkintaviranomaisen on ilmoitettava alaikäiselle epäillylle hänen oikeuksistaan, joten ilmoitusvelvollisuutta koskevien säännösten täydentäminen ei merkittävästi lisää esitutkintaviranomaisten työmäärää. Ilmoitusvelvollisuutta koskevilla ehdotuksilla ei ole siten merkittäviä taloudellisia vaikutuksiakaan. 
Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä esitys täydentää hyvin nykyistä esitutkintalakia 15—17-vuotiaiden esitutkinnan osalta. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 2.11.2018 15:54