Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2017 vp Täysistunto Tiistai 17.10.2017 klo 14.00—17.34

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 81/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
17.25 
Kari Kulmala si :

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolain, polttoainemaksusta annetun lain ja ajoneuvolain rangaistussäännöksiä siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovuttaisiin silloin, kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jäisi siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. Ajoneuvoverolakiin lisättäisiin myös säännös, joka mahdollistaisi ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon. Tämä hallituksen esitys on erinomainen ja toivottavasti menee myös maaliin saakka. 

Mahdollisuus poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä ilman rekisterikilpien palauttamista laajennettiin 15. päivä marraskuuta 2015 koskemaan kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Liikennekäytöstä poiston ilmoittamista on helpotettu luomalla sähköisiä palveluja. Tällä hetkellä tietojeni mukaan järjestelmä on ollut liikennevalvonnassa ynnä muualla toimiva. Rekisterikilpien poistaminen ajoneuvosta ei tosin poista sitä mahdollisuutta, etteikö ajoneuvolla voisi edelleen ajaa. 

Jotta liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei käytettäisi liikenteessä, ajoneuvoverotuksessa otettiin käyttöön lisävero-niminen hallinnollinen seuraamus. Kun liikennevalvonnassa tavataan rekisteröimätön tai liikennekäytöstä poistettu ajoneuvoveron alainen ajoneuvo, Liikenteen turvallisuusvirasto on maksuunpannut ajoneuvoveron lisäveroa verovelvolliselle. Nykyisen lain mukaan henkilö, joka kuljettaa ajoneuvoa, josta on erääntynyttä ajoneuvoveroa suorittamatta, on tuomittava ajoneuvoverorikkomuksesta sakkoon. Samoin on tuomittava ajoneuvon omistaja tai haltija, joka on luovuttanut tällaisen ajoneuvon toisen kuljetettavaksi. Mielestäni tämä on ollut toimiva ratkaisu, vaikkakaan ei estä millään tavoin ajoneuvolla ajamista. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa muun muassa ajoneuvoveron valvonnan automatisointi. Valvontaa voidaan automatisoida ja tehostaa hyödyntämällä poliisin automaattisen liikennevalvonnan kameroita ja rekisterikilpien lukulaitteita. Tavoitteena tulee olla, että liikkuvaa valvontaa harjoittavan viranomaisen järjestelmä lähettäisi Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedon liikenteessä havaitusta liikennekäytöstä poistetusta ajoneuvosta automaattisesti. Tiedän, että tällainen toiminta on jo nyt osittain mahdollista. Tämä vapauttaa valvovien viranomaisten resursseja muihin tehtäviin ja mahdollistaa valvontatietojen käsittelyn nykyistä laajemman automatisoinnin. Uskon, että tämä voi jopa onnistua kokonaisuutena, mikäli oppia käydään hakemassa niistä maista, missä tekniikka on jo pitkällä. Näistä hyvänä esimerkkinä on Norja, jossa ollaan Suomea edellä monessa asiassa nimenomaan automaattisessa liikennevalvonnassa. Meidän ei tarvitse keksiä pyörää enää itse, koska se on jo esimerkiksi Norjassa keksitty. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.