Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2020 vp Täysistunto Tiistai 1.9.2020 klo 14.01—17.06

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8. asiasta. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
15.21 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut tämän esityksen laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Tämä esitys koskee Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettujen yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräajan väliaikaista pidentämistä noin kuukaudella. 

Koronakriisi on vaikuttanut nyt kansalaisiin ja myös yrityksiin, viranomaisiin monin eri tavoin tämän kevään ja kesän aikana. Yksi seurannaisvaikutus on nyt sitten ollut, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston on ollut vaikeampaa ja hitaampaa saada markkinoilla toimivilta yrityksiltä tietoa yrityskauppojen vaikutusten selvittämiseksi. Erityisesti muilta markkinoilla toimivilta yrityksiltä kuin kaupan osapuolilta pyydettyjen tietojen saaminen on olennaisesti hidastunut.  

Tämä esitys on varautumistoimenpide epidemian jatkumisen aiheuttamiin vaikutuksiin. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pidempi yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelyaika, jotta virasto pystyisi käsittelemään potentiaalisesti ongelmalliset, jatkoselvityksiä vaativat yrityskaupat asianmukaisesti ja määräajassa myös koronaepidemian seurannaisvaikutusten aikana. 

Tätä hallituksen esitystä 99 näiltä valtiopäiviltä ei ehditty käsitellä eduskunnassa ennen kesätaukoa. Jotta esityksen tarkoitus voisi toteutua nyt tästä huolimatta, annettiin 2. päivä heinäkuuta 2020 täydentävä hallituksen esitys 106 näiltä valtiopäiviltä. Täydentävän esityksen mukaan muutos soveltuisi yrityskauppoihin, jotka on ilmoitettu virastolle täydentävän esityksen antamisen jälkeen eli 2.7.2020 jälkeen. Lain on tarkoitus tulla alkuperäisen esityksen tapaan voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa lokakuun loppuun 2020 asti. Lakia sovellettaisiin näin ollen 3.7.—31.10.2020 välisenä aikana ilmoitettuihin yrityskauppoihin. Toisen vaiheen käsittelymääräajan pidentämisen vaikutus ulottuisi pisimmillään toukokuulle 2021. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.