Pöytäkirjan asiakohta
PTK
106
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 24.10.2018 klo 13.59—17.50
10
Hallituksen  esitys   eduskunnalle  matkustaja-alusturvallisuutta  koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 11. asiakohtaan. 
Keskustelu
17.17
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lakiehdotuksen keskeisenä tavoitteena on panna täytäntöön matkustaja-alusturvallisuutta koskevat muutosdirektiivit. Direktiivien tavoitteina ovat Suomellekin tärkeät tavoitteet sääntelyn nykyaikaistamisesta, yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä. Muutoksia esitetään lakeihin, jotka on annettu aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, matkustaja-aluksen henkilöluetteloista sekä alusturvallisuuden valvonnasta. Direktiivien täytäntöönpanon lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia katsastusvelvoitteisiin sekä lainsäädännön täydentä-mistä perinnealuksia ja ammattiveneitä koskevilla säännöksillä. 
Katsastuksen uudistamisen tavoitteena on lisätä merenkulun valvonnan läpinäkyvyyttä ja keventää sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan, että eräiden alustyyppien turvallisuusarviointi annettaisiin katsastajan sijaan jatkossa laivanisäntien tehtäväksi. Lisäksi ehdotetaan, että talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungon katsastuksesta luovuttaisiin. Muutokset vähentäisivät katsastuksesta aiheutuvia kustannuksia laivanisännille sekä lisäisivät turvallisuusarvioinnin joustavuutta. Muutosten seurauksena sekä laivanisännän että viranomaisen hallinnollinen taakka vähenisi, ja muutokset myös keventäisivät sääntelyä. 
Esityksessä ehdotetaan otettavaksi lakiin myös säännökset perinnealuksista. Tarkoituksena on mahdollistaa perinnealusten katsastus sekä se, että perinnealuksille voitaisiin antaa omat tekniset määräykset. Muutosten avulla voitaisiin paremmin huomioida perinne-alusten rakenteelliset ratkaisut ja kulttuurihistorialliset arvot, mikä parantaisi perinnealusten pienimuotoista kaupallista liikennekäyttöä. 
Arvoisa rouva puhemies! Muutosten keskeisenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa ja keventää sääntelyä, ja toivon esitykselle sujuvaa käsittelyä myös eduskunnassa. — Kiitoksia. 
17.19
Markku
Pakkanen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Myös tämä hallituksen esitys noudattelee Sipilän hallituksen tuttua kaavaa: turvallisuusasia edellä mennään tässäkin. Selkeys on tämän hallituksen esityksen toinen asia, kun halutaan uusia velvoitteisiin puuttumisia veneiden katsastukseen. On erityisen tärkeä asia, että tätä talvikatsastusasiaa hiukan kevennetään. 
Säännöksiä koskien perinnealuksista tehtäviä katsastuksia ja perinnealuksia yleensä pitäisin erittäin tärkeinä, koska Suomi on maineikas puuvenerakentaja ja erityisesti tuolla Kaakkois-Suomessa meillä on puuvenerakentamista vielä tänäkin päivänä. Toivoisin, että myös tämmöisille perinnerakentajille tästä esityksestä olisi se hyöty, että tämä arvokas käden ammattitaito ei Suomessa kuole ja näiden ihmisten, jotka perinneveneitä tänä päivänä ylläpitävät ja haluavat niillä liikennöidä taikka sitten omassa käytössään pitävät niitä, toimintaedellytykset helpottuisivat. Perinneveneily on sellainen kulttuurihistoriallinen teko, että sitä pitäisi edesauttaa, ja toivonkin, että valiokuntakäsittelyssä muun muassa tähän asiaan kiinnitetään erityistä huomiota. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 24.2.2020 13.54