Viimeksi julkaistu 26.1.2022 10.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 106/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.9.2020 klo 14.01—15.27

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
15.24 
Valtiovarainministeri  Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämä vaatii laajimman esittelyn näistä tänään käsittelyssä olevista laeista. 

Tässä ehdotetaan muutettavaksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia. Tämä alkuperäinen esitys annettiin jo huhtikuussa vuonna 19, ja se tuli voimaan yli vuosi sitten toukokuun alussa, mutta lain 4 ja 5 §:ää on sovellettu kuitenkin vasta nyt syyskuun alusta lukien, jolloin tapahtui Tullin tilirekisterin käyttöönotto. 

Lain säännöksissä on Tullin tilirekisterihankkeen kehittämisvaiheessa havaittu lakiteknisiä virheitä ja puutteita, joiden osalta lakia on tarpeen muuttaa. Voimassa olevan lain mukaisessa muodossa luovutettavia ja tallennettavia tietoja koskeva sääntely on jäänyt joiltakin osin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi. 

Esityksen tavoitteena on selkiyttää pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia korjaamalla laissa havaitut lakitekniset virheellisyydet, toisekseen täsmentää lain määritelmiä ja kolmanneksi selventää eri toimijoiden velvoitteita tiedonhakujärjestelmän kautta luovutettavien ja pankki- ja maksutilirekisteriin tallennettavien tietojen osalta. Lakimuutoksilla edistetään lainsäädännön johdonmukaista soveltamista ja lain tavoitteiden toteutumista. 

Tämä, samoin kuin edellinen lakiesitys, oli annettu vaiheessa, jossa sitten kävi niin, että hallitus ei voinut antaa eduskuntaan näitä esityksiä. Sekä tässä että äsken esittelemässäni laissa voimaantulosäännös on itse asiassa mennyt jo ohitse, eli eduskunta joutuu sitten ratkaisemaan voimaantuloajan sen mukaan, miten nämä lait saadaan voimaan. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.