Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.10.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
18 luvun 24 a § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 24 a §:ää muutettavaksi vastalauseen 1 mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 11; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Voimaantulosäännös 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan voimaantulosäännöstä muutettavaksi vastalauseen 1 mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 11; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 199/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.8.2017 14:10