Viimeksi julkaistu 2.12.2021 12.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2021 vp Täysistunto Tiistai 5.10.2021 klo 13.59—17.12

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Grahn-Laasonen. 

Keskustelu
16.20 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esittelen lyhyesti valiokunnan mietinnön hallituksen esityksestä 110/2021, jossa ehdotetaan muutettavaksi sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön sijoitus‑ ja vaihtoehtorahastojen rajat ylittävää markkinointia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.  

Talousvaliokunta puoltaa ehdotetun sääntelyn hyväksymistä vähäisin teknisin muutoksin.  

Lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista ehdotetaan lisättäväksi uusi 13 a luku. Uudistuksen myötä ennakkomarkkinointia koskevat säädökset ulotetaan myös rekisteröitymisvelvollisiin, vaihtoehtorahastojen hoitajiin sekä kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin.  

Sijoitusrahastolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset rahastoyhtiön hallituksen jäsenen valinnasta siten, että rahastoyhtiön hallituksen jäsenet valitsee rahastoyhtiö. Ehdotettu säännös selkeyttää oikeustilaa ja on tarpeellinen, jotta rahastoyhtiö voi varmistua hallituksen jäsenen osaamis‑ ja kokemusvaatimuksista.  

Lyhyt huomio voimaantulosta: Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on noussut esiin kysymys ehdotetun sääntelyn voimaantulosta, ja talousvaliokunta toteaa, että kansallinen implementointiaika on jo ohitettu. Sidosryhmiä on kuultu laajasti ja näin ollen voidaan olettaa, että sääntelyn sisältö on pääpiirteittäin ollut toimialan ennakoitavissa. Kansallinen siirtymäsäännös voisi aiheuttaa epäselvyyksiä etenkin rajat ylittävissä tilanteissa. 

Tässä lyhyesti mietintömme keskeinen sisältö.  

Valiokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 110/2021 sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen 110/2021 sisältyvän 3. lakiehdotuksen. — Kiitoksia. — Tämä oli yksimielinen mietintö. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 110/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.