Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2016 vp Täysistunto Torstai 10.11.2016 klo 16.00—21.26

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Yleiskeskustelu asiasta alkaa. 

Keskustelu
19.57 
Kaj Turunen ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. Lailla on tarkoitus panna täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoille ja valvontaa koskeva direktiivi. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia myös. Samalla lain soveltamisalaa laajennettaisiin selluloidin teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja säilytykseen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäädöstä ehdotetun uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta. 

Talousvaliokunta on lausunnossaan todennut, että hallituksen esitys on osa kansallista EU:n uuden tuotesääntelyn täytäntöönpanokokonaisuutta, jolla yhdenmukaistetaan ja selkeytetään siviiliräjähteiden säädösviitekehystä, eikä siinä ehdoteta merkittäviä sisällöllisiä muutoksia nykyisin voimassa olevaan säädöstöön. Muutos nykytilaan näyttäytyy ensisijaisesti talouden toimijoiden vastuiden selkeytymisenä ja määritelmien, kuten omaan käyttöön valmistuksen, täsmentymisenä. 

Talousvaliokunta esittää yksimielisesti, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 20/2016 sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 20/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.