Pöytäkirjan asiakohta
PTK
113
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 13.11.2018 klo 14.01—18.14
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain  ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 11/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
17.52
Satu
Hassi
vihr
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunta yksimielisesti esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muutamin teknisluontoisin korjauksin.  
Tässä hallituksen esityksessä varsinainen pääpointtihan on se, että tietyt ympäristölupa-asiat pienemmissä kysymyksissä siirretään lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Suurin sellainen luparyhmä, jota tämä koskee, ovat eläinsuojat, ja muiden määrä on sitten aika pieni. Siinä on elintarvike- ja rehuteollisuuden toimintoja, vähäisiä kemikaalivarastoja, vähäisiä ampumaratoja, sahalaitoksia, varikkoja ja pienimuotoista kullankaivuuta. 
Sinänsä se, että tiettyjen asioiden aloittamislupa siirtyy varsinaisesta lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn, keventää niin sanotusti byrokratiaa ehkä vähän vähemmän kuin äkkipäätään saattaisi kuvitella, koska viranomaisten on kuitenkin noudatettava asiasisällön puolesta sitä lainsäädäntöä, jota lupamenettelyssäkin, ja myös samoja menettelytapoja lausuntojen pyytämisessä. Asian käsittelyä voi nopeuttaa se, että ilmoitusmenettelyssä vähäinen ilmoitusasia voidaan antaa tiedoksi muullakin tavalla kuin kuuluttamalla, ja silloin, mikäli viranomainen ei ole lisätietoja vaatinut, toiminnanharjoittajalla olisi oikeus aloittaa toiminta 120 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä.  
Tiettyä väärinkäsityksen mahdollisuutta kenties sisältyy siihen, että luettelo asioista, jotka siirtyvät tähän kevennettyyn menettelyyn, sisältää myöskin pienimuotoisen kullankaivuun. Ympäristövaliokunta kuitenkin tähdentää, että sillä ei ole mahdollista käynnistää pienimuotoistakaan koneellista kullankaivuuhanketta valtion omistamilla mailla, koska niillä kaikki hankkeet edellyttävät kaivoslain mukaista lupaa. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 94/2018 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.10.2020 11.04