Viimeksi julkaistu 21.12.2021 15.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 113/2021 vp Täysistunto Tiistai 12.10.2021 klo 14.04—17.59

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja.— Ministeri Haatainen, olkaa hyvä.  

Keskustelu
15.40 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt käsillä olevassa esityksessä kemikaaliturvallisuuslakia, kaivoslakia ja ydinenergialakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansallisia säännöksiä täydennettäisiin vastaamaan EU-lainsäädäntöä. Komission antaman virallisen huomautuksen johdosta lakeihin lisättäisiin viittaukset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain säännökseen koskien kansainvälistä kuulemismenettelyä.  

Kemikaaliturvallisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vaativia lupahankkeita, määrittelyjä, luvan tiedoksiantoa sekä muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin EU-lainsäädännön mukaisiksi. Muutoksella lisättäisiin järjestöille ja kunnille valitusoikeus kemikaaliturvallisuuslain nojalla annettavista varastointi‑ ja käsittelyluvista. Lakiin lisättäisiin asetuksenantovaltuus valtioneuvoston asetuksella säätää lupapäätöksen tarkemmasta sisällöstä ja tiedottamisesta. 

Keskustelu päättyi.  

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.