Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston  direktiivin  lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY  kumoamisesta  annetun  neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien  säännösten  kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 142/2016 vp
Hallituksen esitysHE 203/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
17.14 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Lain käsittelyssä valiokunnassa on lähinnä vasemmisto-oppositio esittänyt vastalauseen, jossa esitetty ajatus hieman särähti korvaani. Miksi ihmeessä olisi tarve lausua näin: "Eduskunta edellyttää, että Suomi edistää EU:ssa yhteistä lainsäädäntöä." Miksi olisi Suomen intressi lähtökohtaisesti edistää EU:ssa lainsäädäntöä? On lukuisia esimerkkejä siitä, että yhteinen lainsäädäntö, jota Euroopassa luodaan, menee isojen maiden intressien mukaan ja pohjoinen pieni Suomi joutuu näissä kärsimään. On melko naiivi ajatus, että tämä toimisi verotusasioissa mitenkään muutenkaan kuin esimerkiksi tässä viimeisimmässä metsien hiilinieluasiassa, missä unioni ja komissio ei käsitä, että metsä voi kasvaa myös ylöspäin eikä pinta-alan mukaan. Tämä ajattelu, että Suomen etu olisi aina edistää unioninlaajuista yhteistä lainsäädäntöä, on minulle periaatteellisesti kyllä vieras. 

17.15 
Riitta Myller sd :

Arvoisa puhemies! Erityisesti verolainsäädännön osalta olisi erittäin hyvä, että Euroopan unionissa olisi tietty perustaso, jonka alle jäsenmaat eivät voisi mennä. Mehän käymme Euroopan sisämarkkinoitten sisällä kauppaa, ja jos toisessa maassa on nollaverokohtelu jollekin tuotteelle tai palvelulle ja toisessa maassa pyritään sitten saamaan valtion tulojen katteeksi rahaa, se käy hyvin haastavaksi, jos Euroopan unionin sisällä tällaista kilpailua on. Nimenomaan lainsäädännön kautta Euroopan unionissa asioita kannattaa hoitaa pienen maan näkökulmasta, koska komissio tekee esitykset ja lainsäädäntö hoidetaan hallitusten kautta ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa ja tässä pienen maan ääni tulee parhaalla mahdollisella tavalla kuuluviin. 

17.16 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Kommentoin vielä, kun sanomani saatettiin äskeisessä puheenvuorossa ymmärtää hieman väärin. Totta kai on Suomen etu, jos EU säätäisi sellaista verotusmenettelyä, joka olisi Suomen edun mukainen, mutta kyseenalaistin sen periaatteellisen näkemyksen, että EU näin tulisi tekemään. EU:ssa mennään suurien maiden määräysvallan mukaan, koska niillä on enemmän määräysvaltaa. Eivät ne tee omien intressiensä vastaista lainsäädäntöä, jos se on Suomen intressin mukaista. Ainoastaan jos Suomen intressi on yhteneväinen riittävän suuren joukon maita kanssa, se voi mennä Suomen intressin mukaan. 

17.16 
Riitta Myller sd :

Arvoisa puhemies! En halua juuttua millään tavalla tähän aiheeseen, kun se päätöksentekoprosessi ei suoraan liity tähän itse kysymykseen, mutta miksi ylipäätänsä voidaan ajatella niin, että Suomen intressi olisi aina erilainen kuin Saksan, Ranskan tai vastaavan ison maan? Meillä on hyvin paljon yhteisiä intressejä myös niin sanottujen suurten jäsenmaitten kanssa. Se neuvotteluprosessi ja päätöksentekoprosessi, joka Euroopan unionissa on, mahdollistaa kaikille jäsenmaille omien asioittensa esille tuomisen, hakeutumisen sellaisiin yhteisiin neuvottelutilanteisiin, joissa omia asioita voidaan edistää mahdollisimman hyvin. Tässä normaalissa lainsäädännössä määräenemmistöpäätöksin ministerineuvostossa tehdään päätökset, ja silloin siellä todellakin on mahdollisuus vaikuttaa, kun siinä prosessissa haluaa olla aktiivinen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2016 vp sisältyvän 1., 3. ja 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 203/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisesti yhdistettynä hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen kanssa. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 142/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.