Viimeksi julkaistu 16.2.2022 13.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 116/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 13.10.2021 klo 13.59—18.31

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. — Ministeri Kurvinen, olkaa hyvä, esittelypuheenvuoro. 

Totean, että lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia, ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
17.15 
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! On erityisen mukavaa olla täällä puhujakorokkeella sen vuoksi, että tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta on ensimmäinen hallituksen esitys, jonka saan tiede- ja kulttuuriministerinä tuoda tänne eduskuntaan. Toivon, että eduskunnan kanssa alkanut hyvä yhteistyö jatkuu myös näiden lainsäädäntöasioiden osalta. 

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan tosiaan muutettavaksi näitä kahta lakia, ja tavoitteena tällä muutoksella olisi erään ammattiryhmän aseman parantaminen. Tavoitteena olisi hiihdonopettajien aseman parantaminen ja heidän työn perässä tapahtuvan liikkuvuutensa aseman parantaminen. Tilanne on se, että nykyisin hiihdonopettajan tehtävää ei Suomessa ole säännelty, minkä seurauksena ei ole olemassa toimivaltaista viranomaista, joka voisi myöntää hiihdonopettajalle pätevyystodistuksen. 

Näitä pätevyystodistuksia tarvitaan, arvoisa eduskunta, siksi, että nämä henkilöt voisivat työskennellä myös Suomen ulkopuolella. Myöskään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa ei ole säädetty toimivallasta tällaisissa tapauksissa, joissa ammatti ei ole Suomessa säännelty. Tästä on hyötyä myös muille sääntelemättömissä ammateissa toimiville henkilöille. Tämä antaa mahdollisuuksia työvoiman liikkuvuudelle Euroopan unionin sisäpuolella, kun on olemassa EU-lainsäädännön velvoitteen mukainen kansallinen viranomaistaho, joka voi myöntää näitä pätevyystodistuksia esimerkiksi hiihdonopettajille. Toimivalta tällaisten todistusten myöntämiseen ehdotetaan annettavaksi Opetushallitukselle. 

Lisäksi tällä esityksellä on tavoitteena sujuvoittaa Opetushallitukselle suoritettavien tunnustamishakemusten maksujen maksamista. Nykyisin haasteita on aiheuttanut maksujen periminen päätöksen antamisen jälkeen. Esityksessä ehdotetaan, että ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annettuun lakiin lisättäisiin uudet säännökset myös tästä maksujen perimisestä. Ehdotuksen mukaan Opetushallitukselle maksettavat ammattipätevyyksiä ja virkakelpoisuuksia koskevat hakemus- ja päätösmaksut pitäisi maksaa ennen käsittelyn aloittamista ja päätöksen saamista, tai hakemus tällaisesta päätöksestä raukeaa. Jatkossa maksettaisiin eri hakemustyypeille yhteinen käsittelymaksu ja myöhemmin päätöstyypin mukainen päätösmaksu. Uuden mallin arvioidaan pitkällä aikavälillä nopeuttavan näitten hakemusten käsittelyä ja sitä kautta vähentävän toki jonkin verran myöskin byrokratiaa, pieneltä osin. 

Arvoisa puhemies! Loppuun näiden lakiesitysten voimaantulosta: tämä pääasia on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta jo ensi talvena voisivat hiihtoalan ammattilaiset tästä nauttia, mutta sitten tämän käsittelymaksuja koskevan säännöksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2022. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja al-Taee poissa. — Edustaja Koponen Ari, olkaa hyvä. 

17.19 
Ari Koponen ps :

Kiitos, puhemies! Onnea ministerille ensimmäisestä hallituksen esityksen esittelystä. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.