Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2016 vp
Täysistunto
Torstai 24.11.2016 klo 15.59—21.40
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n, työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n, työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Yleiskeskustelu alkaa, valiokunnan puheenjohtaja Haatainen. 
Keskustelu
21.16
Tuula
Haatainen
sd
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys liittyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmimaan kilpailukykysopimukseen, ja sen mukaisesti tässä työnantajan työeläkevakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua pienennetään ensi vuoden alusta alkaen ja palkansaajien maksua puolestaan nostetaan, jotta tämä työnantajamaksun alennus ei vaarantaisi sosiaaliturvan rahoitusta. 
Nyt on niin, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan päivärahaetuuksien suuruutta laskettaessa ansioista vähennetään ensin 60 prosenttia työntekijämaksujen yhteismäärästä, ja kun työntekijämaksut ensi vuoden alussa nousevat, korotukset pienentäisivät päivärahojen euromäärää. Koska tarkoituksena ei ole leikata päivärahoja, niin etuuslakeja ehdotetaan muutettavaksi niin, etteivät maksumuutokset pienennä tai kasvata etuuksia, ja valiokunta pitää esitystä kannatettavana. 
Samalla tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakia. Kyseessä on vahinkoilmoituksen jättämisaika, ja tätä määräaikaa, jossa ajassa niitä voi tehdä, nostetaan 30 päivästä 60 päivään vahingon sattumisesta. 
Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti, joten valiokunta esittää, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen 214/2016 vp. 
21.17
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa herra puhemies! Nyt täytyy antaa hallitukselle kiitosta, kun on kiitoksen paikka. Siltä osin kuin tämä koskettaa kilpailukykysopimusta, on hyvä, että hallitus kompensoi ja huolehtii, että palkansaajat eivät tässä menetä. 
Toisaalta on myös tämä esitys, että maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakia muutetaan siten, että se palvelee ja tukee maatalousyrittäjien mahdollisuutta saada tarvittavat etuutensa. Kun he hakevat vahinkoilmoituksen kautta tätä itsellään olevaa oikeutta, niin todettiin, että vahinkoilmoituksia on tullut yhteensä 3 000, joista 600 on ollut myöhässä, koska aikataulullisesti ei ole niitä keretty tekemään. Nyt tästä syystä on erittäin perusteltua, että tämä määräaika pitenee 30 päivästä 60 päivään. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.10.2017 13.24