Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2020 vp Täysistunto Tiistai 29.9.2020 klo 14.02—19.09

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2020 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
18.39 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tehtävämme on luoda Suomeen uutta työtä samalla, kun varjelemme nykyisiä työpaikkoja taloudellisen kriisin keskellä. Jotta hallituksen työllisyystavoite toteutuu, tarvitaan monenlaisia toimia. Tällä lainmuutoksella keskimääräistä matalamman työllisyysasteen omaavien ryhmien, kuten osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten, osallistumista työmarkkinoille lisätään nykyisestä. Sosiaali‑ ja terveysministeriön vuonna 2013 teettämässä kuntakyselyssä myös kunnat nostivat kuntouttavan työtoiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi avoimille työmarkkinoille työllistymisen, sen, että henkilö pääsee töihin. Tavoitteena tuleekin olla, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat henkilöt voimaantuvat ja saavat valmiuksia työn tekemiseen, ja työ tuo heidän elämäänsä monella tapaa merkitystä ja tarkoitusta. Tässä kannattaa hyödyntää myös jatkuva oppiminen. Kuntouttavan työtoiminnan kannattaa tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatkuvan oppimisen hengessä.  

Lakimuutoksen työllistämisen vaikutuksia on pohdittu vähän eri suuntiin. On ehditty jo niitä vähätelläkin. Näen muutoksessa työllistävän vaikutuksen mutta myöskin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön kannalta hyvin tärkeän merkityksen hänen kehittymisensä kannalta. Jotta kuntouttava työtoiminta palvelisi mahdollisimman hyvin yhteiskuntaa ja asiakasta, on tärkeää, että laissa säädetään aikaisempaa tarkemmin työtoiminnan järjestämisestä, tuottamisesta ja toiminnan sisällöstä. Kuntouttavan työtoiminnan tulee olla mielekästä henkilölle, niin että siihen osallistuvan henkilön vahvuudet tulisivat siinä toiminnan kautta esille ja hän pääsisi kehittämään niitä työllistymisen ja elinikäisen oppimisen polullaan. Esitetyt tarkennukset velvoittavat kuntia huolehtimaan siitä, että kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista ja että henkilöiden saamasta tuesta ja riittävästä ohjauksesta huolehditaan. Kunkin asiakkaan aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on määriteltävä hänen saamansa tuen ja ohjauksen sisältö. Tämä on todella tarpeellista.  

Arvoisa puhemies! On kaikkien etu, että kuntouttavaan työtoimintaan käytettävät resurssit hyödynnetään tehokkaasti laadukasta palvelua tuottaen. 

18.42 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Käsittelyssä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia. Tämän esityksen tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lisäksi lakiin lisätään kuntouttavan työtoiminnan sisällön määrittelyä koskeva säännös. Kuntouttavaan työtoimintaan tulisi aina sisältyä myös henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus, ja lisäksi aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan tulisi kirjata kuntouttavan työtoiminnan tavoite sekä henkilöille annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana. 

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin tärkeä asia, ja myös perussuomalaiset pitävät näitä nyt eteenpäin vietäviä asioita erittäin merkittävinä. Meille perussuomalaisille on ollut tärkeää myös se, että kun kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään, niin huomioidaan myös se, että siellä säilyy ammattiosaaminen ja tietotaito ja myös että henkilöstöä on riittävästi. On erittäin hyvä asia, että täällä yhteisessä valiokunnan mietinnössä myös nämä huolet nousevat esille, eli toki myös muut valiokunnan jäsenet olivat samaa mieltä. Valiokunta nostikin esille huolen kuntien kyvystä rahoittaa palvelut, kuntouttavan työtoiminnan valtion korvaustason jälkeenjääneisyydestä sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöstön saatavuudesta, ja lisäksi ammattipätevyysvaatimuksia eri lakien mukaisissa työllisyyspalveluissa tulisi selkeyttää. On erittäin tärkeää, että vastuu kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman tekemisestä on kunnan sosiaalitoimella ja että palvelutarpeen arvioinnista vastaavalla henkilöllä on tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillinen koulutus. Aktivointisuunnitelman laatiminen ja päivittäminen on myös välttämätöntä tehdä yhteistyössä henkilön kannalta tarpeellisten toimijoiden kanssa, tässä valiokunnan mietinnössä toteamme. — Kiitos. 

18.44 
Tuomas Kettunen kesk :

Arvoisa puhemies! Halusin ottaa puheenvuoron ja kiittää oppositiota ja edustaja Juvosta rakentavasta palautteesta. Tätä nykyistä lakia kuntouttavasta työtoiminnasta on pidetty pikkuisen ja hiemankin epäselvänä, nimittäin tähän kuntouttavaan työtoimintaan on ohjattu myös ihmisiä, jotka eivät sinne kuulu, ja nyt tämän hallituksen esityksen tavoitteenahan on täsmentää kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista. — Kiitoksia. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.