Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.11.2017 klo 13.59—18.20
13
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä  verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston  direktiivin  lainsäädännön  alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.4.2019 12.00