Pöytäkirjan asiakohta
PTK
123
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Aino-Kaisa Pekonen Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Sari Tanus on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. 
Lisäksi on Anneli Kiljunen tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen, jota ei ole kuitenkaan kannatettu. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lakiehdotusten hylkäysehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Aino-Kaisa Pekosen ehdotuksesta kaikkien lakiehdotusten hylkäämisestä ja sen jälkeen Sari Tanuksen ehdotuksesta, että 1. lakiehdotus hylätään. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Lakiehdotusten hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 29; poissa 26
 
1. lakiehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 34; poissa 27
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 10.36