Pöytäkirjan asiakohta
PTK
123
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-96062
Liite 6A
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anna Kontula Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Merja Mäkisalo-Ropponen on Tarja Filatovin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Lisäksi Sari Tanus on Sari Essayahin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. [Pöytäkirjan liite 6A] 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensin äänestetään lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 56; poissa 27
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 70; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 70; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 12.30