Viimeksi julkaistu 27.1.2022 16.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2021 vp Täysistunto Tiistai 26.10.2021 klo 13.59—18.38

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Esittelypuheenvuoro, ministeri Sarkkinen, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.33 
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan pidennettäviksi joitakin marraskuun loppuun asti voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä. Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvan toimeenpanoa ja näin keventää etuushakemuksien käsittelyn edellyttämää työmäärää. 

Esityksessä ehdotetaan, että erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei väliaikaisesti sovellettaisi. Lisäksi ehdotetaan, että työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. 

Muutoksilla ei ole arvioitu olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Muutoksilla jatketaan niitä työttömyysetuuden toimeenpanoon liittyviä, määräaikaiseksi säädettyjä poikkeuksia, jotka on koronan aikana todettu tarkoituksenmukaisiksi. Poikkeukset ovat edistäneet viivytyksetöntä ja edunsaajien näkökulmasta läpinäkyvää ratkaisutoimintaa ja yksinkertaistaneet työttömyysturvan toimeenpanoa. 

Väliaikaiseksi esitettyjen poikkeusten voimassaoloaikana ensi vuonna on tarkoitus tarkemmin arvioida, olisiko näistä etuuskäsittelyä keventävistä poikkeuksista tarkoituksenmukaista säätää pysyväisluonteisesti. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2021 ja olemaan voimassa väliaikaisesti 31.12.2022 saakka. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.