Pöytäkirjan asiakohta
PTK
125
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 4.12.2018 klo 14.02—20.52
19
Hallituksen esitys  Eduskunnalle  elintarvikelaiksi  sekä  laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Lähetekeskustelua varten varataan tähänkin enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapaohjeita. 
Ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja Kulmala — olkaa hyvä. 
Keskustelu
20.06
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi elintarvikelaki, ja samalla nykyinen samanniminen laki kumottaisiin. Uudistuksen tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa elintarviketurvallisuutta vaarantamatta sekä lisätä elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Valvontaa kohdennetaan jatkossa riskiperusteisesti sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Mielestäni juuri näin on järkevää tehdä. 
Esityksen myötä jatkossa toimijoilta peritään 150 euron suuruinen vuosimaksu ja sen lisäksi toteutuneesta valvonnasta maakunnan hyväksymän taksan mukainen suoriteperusteinen maksu. Pidän hyvänä, että tätä vuosimaksua ei peritä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä. Maatalouden kustannuksia ei siis tällä esityksellä lisätä. Myös erilaiset kalatalouslaitokset ja kalastajat on varmistettava tähän ryhmään. 
Nykyisen hallitusohjelman linjauksen mukaisesti elintarvikevalvonnan valvontamaksuja pyritään kehittämään siten, että maksuilla saadaan katettua nykyistä laajemmin valvonnan ylläpidosta ja toimeenpanosta aiheutuvia kustannuksia. Uudella perusmaksulla pyritään parantamaan maksujen kustannusvastaavuutta ja samalla monipuolistamaan valvontaa nykyistä valmentavampaan suuntaan. 
Arvoisa rouva puhemies! Pidän tätä esitystä tärkeänä uudistuksena. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 3.11.2020 13.25