Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02—0.46
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
0.39
Sari
Tanus
kd
Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksessä 213 ehdotetaan muutettavaksi valtion koulutuskorvauksen maksamista koskevia säännöksiä siten, että valtion korvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös yliopistoille. Esityksessä ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin koulutuskorvauksen maksamisesta yliopistoille uusi pykälä, jonka mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvattaisiin valtion varoista korvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen korvaus perustuisi koulutuksen suorittaneiden lääkä-rien ja hammaslääkärien lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. 
Kyseessä oleva hallituksen esitys on kannatettava. Pidän erittäin tärkeänä myös erikoislääkärikoulutuksen kehittämistä. Uudistus antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja koordinoida erikoistumiskoulutuksen sisältöä ja laatua sekä ohjata erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tasapainoa. Tämän ohella kannatan lähtökohtaisesti valiokunnan tekemää mietintöä, mutta katson, että mietinnön perusteluihin kappaleeseen kaksi sisältyy puutteita erikoistumiskoulutuksen aidon opiskelijavalinnan kehittämisen ja järjestämisen kannalta. Lääkäriliiton lausunnon mukaisesti esitän valiokunnan mietintöön muutoksia. 
Valiokunnan mietinnön kappaleessa kaksi todetaan, että "erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalintojen ja uravalinnan ohjauksen kehittämisellä, laatu- ja seurantajärjestelmän käyttöönotolla, erikoistujien osaamisen arvioinnilla ja erikoistujien niin sanottujen koulutusväylien valmistelulla on esityksen mukaan mahdollista lyhentää pitkiä koulutusaikoja ja parantaa koulutuksen sisältöä ja laatua sekä epätasapainossa olevaa erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien erikoisalakohtaista ja alueellista jakautumista". Valiokunnan mietinnön edellä mainitussa kohdassa ei ole riittävästi huomioitu erikoistumisvalintaan osallistuvien henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista. Samaan erikoistumisalaan hakeutuvilla henkilöillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet pyrkiä kyseessä olevalle erikoistumisalalle. Sen lisäksi, että uudistamisessa pyritään valiokunnan mietinnön mukaisesti löytämään uusia kehittämismahdollisuuksia ja suunnitelmia, tulee myös panostaa näiden todelliseen toteuttamiseen käytännössä. Elikkä ei riitä pelkkä asioiden kehittäminen tai suunnittelu, vaan ne pitää viedä käytäntöön eli alkaa toteuttaa niitä. Muutoin ei voida puhua todellisesta uudistamisesta. 
Hallituksen esityksen tavoitteena on myös lyhentää koulutuksen kestoa nykyisestä noin 8—10 vuodesta lähemmäs tavoiteaikaa, joka on 5—6 vuotta lääkäriksi tai hammaslääkäriksi valmistumisesta. Lyhentämisellä pyritään saamaan erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä nopeammin työelämään tilanteessa, jossa eläköityminen lisää uhkaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäripulasta. Esitetyillä muutosesityksillä on suuri vaikutus myös erikoistuvan henkilön motivaation lisäämisessä, millä taas on keskeinen rooli edellä mainitun tavoitteen toteutumisessa, koulutuksen kestoaikojen lyhentymisessä. 
Tämän edellä olevan perusteella ehdotan, että valiokunnan mietinnön 36/2016 perustelujen toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
"Erikoistumiskoulutuksen aidon opiskelijavalinnan kehittämisellä ja järjestämisellä, uravalinnan ohjauksen kehittämisellä, valtakunnallisen erikoistumiskoulutuksen laatu- ja seurantajärjestelmän kehittämisellä ja käyttöönotolla, erikoistujien osaamisen arvioinnilla ja erikoistujien niin sanottujen koulutusväylien valmistelulla on esityksen mukaan mahdollista lyhentää pitkiä koulutusaikoja ja parantaa koulutuksen sisältöä ja laatua sekä epätasapainossa olevaa erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien erikoistumisalakohtaista ja alueellista jakautumista. Opiskelijavalinnan kehittämisessä ja toteuttamisessa tulee huomioida, että samalle erikoistumisalalle hakeutuvilla henkilöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet pyrkiä kyseessä olevalle erikoistumisalalle." 
Pidin tärkeänä tuoda näitä edellä olevia muutoksia myös mietintöön, varsinkin kun nämä asiat tulivat esille myös valiokunnassa silloin, kun meillä oli erityisosaajia kuultavina, muun muassa Lääkäriliiton edustaja nosti näitä asioita esiin. Ja silloin kuulemistilaisuudessa esitimme kysymyksiä, joihin Lääkäriliiton ja myös Helsingin ja Tampereen yliopistojen edustajat vastasivat. Halusin, että nämä Lääkäriliiton esiin nostamat näkökohdat siitä, että ei riitä pelkkä asioiden suunnittelu ja kehittäminen vaan tulee tuoda ne käytäntöön ja alkaa järjestää niitä, näkyisivät paremmin myös meidän mietinnössämme. 
0.45
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Tanuksen esittämän vastalauseen mukaista valiokunnan mietinnön perustelujen toisen kappaleen tekstimuutosta. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2017 15.50