Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2016 vp
Täysistunto
Torstai 8.12.2016 klo 15.59—0.33
3
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. (Hälinää) 
Nyt minä pyydän, arvoisat edustajat, että ne, jotka eivät aio jäädä saliin, poistuvat hiljaa täältä ja antavat tilaa ja sijan edustaja Kulmalan puheenvuorolle. 
Keskustelu
17.02
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa puhemies! Voimassa olevan lainsäädännön mukaan pidättämisen ja vangitsemisen ainoana käytössä olevana vaihtoehtona on matkustuskielto. Mielestäni on hyvä, että tälle on nyt tulossa tehostettu vaihtoehto, koska matkustuskielto on monesti tehoton pakkokeino. Nykyisen lainsäädännön mukaan matkustuskielto voidaan määrätä, jos on syytä epäillä, että henkilö lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa eli on niin sanottu karttamisvaara. Lisäksi matkustuskielto voidaan määrätä henkilölle, jos on syytä epäillä, että henkilö jatkaa rikollista toimintaa eli on niin sanottu jatkamisvaara. 
Tässä hallituksen esityksessä pakkokeinolain säännöksiä tutkintavankeuden vaihtoehdoista täydennettäisiin lisäämällä lakiin säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tuomioistuin voisi jatkossa määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein, esimerkiksi jalkapannalla, valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, mikäli matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. 
Tällainen tehostettu matkustuskielto voitaisiin määrätä siis ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Pidän tätä uudistusta tältä osin välttämättömänä. Liian moni oikeusistunto joudutaan tällä hetkellä siirtämään siksi, että vastaaja ei tule paikalle oikeudenkäyntiin. Tosin jalkapantakaan ei ketään tuo paikalle, ellei henkilö itse sitä halua. 
Lisäksi, kun vastaaja on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, mikäli pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät ja tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Tällaista kotiarestia ei siis voitaisi käyttää kaikkein törkeimmissä rikoksissa, mikä on erittäin tärkeä seikka huomata. Tässä kohdin on mahdollisuus vähentää vankien määrää vankiloissa, ja ilmeisesti tältä osaltaan pyritään tähän tällä esityksellä. 
Edellytyksenä kuitenkin tällaiselle tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille olisi muun muassa se, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuisi itse noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia ja lisäksi niiden noudattamista voitaisiin pitää todennäköisenä rikoksesta epäillyn tai tuomitun henkilökohtaisten olosuhteiden ja muiden vastaavien seikkojen perusteella. 
Tässä kohdin onkin mielestäni se tämän esityksen heikoin lenkki. On toki hyvä, että tällaisen tehostetun matkustuskiellon rikkomisesta henkilö vangitaan, mutta sitten tullaankin jo lähtökohtaan takaisin. Matkustuskiellon ongelmana on yleisesti ollut, että matkustuskieltoon määrätylle asetettujen velvoitteiden valvonta on käytännössä ollut resurssien puutteen vuoksi varsin vähäistä, suorastaan mahdotonta. Tästä syystä sillä ei ole voitu kovin tehokkaasti torjua tai vähentää vaikeuttamis-, karttamis- tai jatkamisvaaraa. 
Kysyessäni tätä asiaa viime viikolla poliisilta he kertoivat, että mikäli matkustuskiellon käyttöä haluttaisiin tai voitaisiin nykyisestä lisätä, sen valvontaa tulisi oleellisesti tehostaa. Tämä olisi myös heidän mielestään mahdollista tehdä asettamalla matkustuskieltoon jatkuva ja ympärivuorokautinen tekninen valvonta kotona olevan valvontapäätteen tai muun paikannuslaitteen avulla. Tällainen mahdollisuus on nykyisin käytössä useissa Euroopan maissa. Suomi tulee tässä asiassa jälleen viimeisessä junassa, vaikka kuljemme teknologiassa junan ensimmäisessä vaunussa. 
Arvoisa puhemies! Näen tässä esityksessä paljon hyvää, varsinkin jos teknisin laittein voidaan entisestään korvata sitä, ettei resursseja saada lisättyä. Olisiko tällainen tekninen valvonta myös yksi keino valvoa, missä kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö liikkuu? Sitäkin olisi varmaan hyvä selvittää. 
17.07
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Hallitus esittää useita lakeja muutettavaksi siten, että tulevaisuudessa tutkintavankeuden vaihtoehtoja täydennettäisiin niin, että tuomioistuin voisi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijaan teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon. Tietenkin on niin, että vankeudessa pitäminen syyllisenä tai syyttömänä on rahallisesti kallista, ja siltä osin tällainen kevennetty menettely nimenomaan epäillyn kohdalla voidaan katsoa hallitusohjelmassakin tavoitelluksi normien puruksi tai tässä tapauksessa uusien, halvempien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi. Se on tietysti oikein, että tutkinta-arestia ei ehdoteta käytettäväksi kaikkein törkeimmissä rikoksissa. 
Kuitenkin aina, kun puhutaan jollain tavalla vankeuden keventämisestä, tulee mieleen, että ei kai tässä nyt taas anneta tuomioistuimelle uusia välineitä rikollisia ymmärtävään kriminaalipolitiikkaan. Se mietityttää, miten toteutuu kansalaisten silmissä rikoksen sovitus ja ansaittu rangaistus, jos tällaista arestimuotoista rangaistusta voisi tuomioistuin määrätä myös ehdotonta rangaistusta kärsivälle rikoksentekijälle. Sellaista ratkaisua on vaikea kannattaa, kun huomioidaan muutenkin, että rikoksista tuomitaan Suomessa varsin lieviä tuomioita eikä niitäkään tarvitse istua päivästä päivään, erityisesti törkeissä väkivaltarikoksissa. Haluaisinkin, että tässä varmistettaisiin, etteivät tuomioistuimet voi tehdä ennestäänkin enemmän kansalaisten oikeustajua vastaan sotivia tuomioita. 
17.08
Ville
Tavio
ps
Arvoisa herra puhemies! Edustaja Mäkelän puheenvuoro edellä oli ihan aiheellinen, ja kiinnitän tässä omassa ajatuksenkulussani myös samaan asiaan huomiota. 
Täällä kulkee tämmöinen tekninen seuranta tällaisella uudella nimikkeellä "tutkinta-aresti", ja siinä on selvästi riski juuri, että se jää käyttöalaltaan varsin marginaaliseksi myös näistä edustaja Mäkelän ilmi tuomista syistä. Kriminaalipoliittisesti en näe, että tätä kautta voitaisiin mennä siis siihen suuntaan, että henkilö ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittaessa kärsisikin ikään kuin sitä rangaistusta yhtäkkiä kotonaan. Tämä ei kyllä ole se suunta, mihin tässä hallitus haluaa mennä, ja sen takia lakivaliokunnassa, jossa itsekin olen, tullaan kyllä olemaan tarkkoina tämänkin kanssa. 
Tässä on hyvänä asiana pakko mainita esimerkiksi sellainen, että asiantila muuten tämän tutkintavankeudessa pidon osalta, nimenomaan poliisivankiloissa, on ihan oikein tässä tunnistettu asiantila. Tutkintavankien siirron todellakin pitäisi ideaalisti tapahtua varsin nopeasti varsinaisiin vankiloihin ja niiden vankiloiden tiloihin. Se on tarpeellista ihan periaatteellisestikin jo ensinnäkin siitä syystä, että vankia ei voida teoreettisestikaan painostaa tai lahjoa pitämällä poliisivankilassa, ja toiseksi sitten tässä on se vankien kohtelunkin kannalta inhimillinen puoli, että vangit saavat nimenomaan varsinaisen vankilan tiloissa olla pääajan. 
17.10
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Tässä otetaan käyttöön tämä tehostettu matkustuskielto, jota valvotaan teknisesti valvotuin välinein. Tässä on arvioitu, että tämä soveltuisi 15—20 henkilölle. Pohdin sitä, kuinka marginaaliseksi tämä jää ja jääkö tämä lain kirjain todellisuudessa kuolleeksi kirjaimeksi, että missä määrin tätä pystytään käyttämään. 
Tämä poliisin tiloista tutkintavankilaan siirto viikon jälkeen aiheuttaa myös sen, että tämä kuulusteluihin käytettävä aika jää kyllä tosi lyhyeksi. Meillä esimerkiksi Lapissa Rovaniemellä on poliisivankila, mutta sitten tämä siirto tapahtuisi Ouluun, jolloin kyllä etäisyydet alkavat olla aika pitkät, 500 kilometriä mutkin, käydä tuolla. Eli tämän jälkeen sitten poliisin matka kuulusteluihin pitenee huomattavasti. Tässä on kansainväliset säädökset, jotka vievät tätä esitystä tähän suuntaan. Tietenkin tämä koskee myös muuta maata kuin Lappia, mutta tämä problematiikka jää valiokunnassa pohdittavaksi. 
17.11
Ville
Tavio
ps
Arvoisa herra puhemies! Vielä sen verran tahdon mainita ja kehuakin tätä hallituksen esitystä, että tässä on nimenomaisesti huomattu se, että tekniikka kehittyy, ja tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä nimenomaan tästä nilkkapantavangin, tutkintavangin seurantajärjestelmästä voi tulla paljon käyttökelpoisempi. Sen takia on nimenomaan perusteltua, että meille tulee nyt tämän tehostetun matkustuskiellon nimellä oleva tekninen seuranta tutkintavangeille. Voisin kuvitella, että jos tämä järjestelmä toimii, niin varmasti sitä nytkin vähän marginaaliseksi jäänyttä matkustuskieltoa tultaisiin kehittämään nimenomaan tähän tehostetun matkustuskiellon suuntaan eli tähän valvonnan suuntaan. Se olisi hyvin ymmärrettävää nimenomaan, jos se tekniikka vielä kehittyisi niin, että se olisi vähän edullisempaakin kaiken lisäksi: eli tehokkaampaa ja edullisempaa tekniikkaa. Mutta se ei kyllä poista nyt sitä tosiseikkaa, että kun mietitään niitä perusteita, millä tutkintavankeuteen määrätään — eli ensisijaisesti tietenkin se esitutkinnan turvaamistarkoitus, niin sanottu sotkemisvaara, näin rikosjuristien ainakin käyttämänä, ja sitten ne muut erityiset edellytykset eli jatkamisvaara tai karttamisvaara — niin näistähän täytyy myös huomata, että kyllä näiden vaarojen turvaaminen on tietenkin aika heikkoa matkustuskiellosta käsin. Ja kyllä siinä, että henkilö on sitten teknisessä seurannassa, on omat vaikeutensa. Se on kansankielellä sanoen vähän niin, että sitten kun on tullut housuun, niin siinä vaiheessa on myöhäistä enää varoa. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 17.11.2017 14.34