Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2017 vp
Täysistunto
Torstai 30.11.2017 klo 16.02—22.05
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
20.19
Tuula
Haatainen
sd
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä esitetään muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettua lakia.  
Tässä esityksessä siis sairausvakuutuslain mukaisiin vähimmäispäivärahoihin ehdotetaan korotusta ja niiden nettomäärä olisi suurempi kuin toimeentulotuen perusosa. Tämä koskee myös vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa. Samoin hallitus esittää, että molemmille vanhemmille voidaan maksaa yhtä aikaa erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta. Valiokunta pitää näitä esityksiä perusteltuina, samoin kuin sitä, että yrittäjän sairausvakuutuslain mukaista omavastuuaikaa lyhennetään sairastumispäivään. Tämä muutos koskee yrittäjäeläkelain mukaista yrittäjää, joka rahoittaa myös itse tämän vakuutusmaksuillaan.  
Samoin sitten tässä on esitys, jossa kahdessa tai useammassa työssä olevan henkilön työkyvyttömyys voi kohdistua vain johonkin työhön ja hän saattaa jatkaa muissa töissään kuten ennen työkyvyttömyyttä. Näin ollen näissä tapauksissa tämän esityksen mukaan sairauspäivärahan määräytymisperustetta muutetaan niin, että päivärahan perusteeksi otetaan vain työkyvyttömyydestä aiheutuva ansionmenetys. Tätä valiokunta pitää myös perusteltuna.  
Valiokunta on yksimielinen näistä esityksistä ja esittää, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 141 sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja hyväksyy muutettuina 1. ja 3. lakiehdotuksen.  
20.21
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on hyvä ja ansaitsee kiitosta. Perussuomalaisetkin ovat tämän takana hyvin vahvasti. Ei yksikään puhe eikä teko eikä sana liittyen saattohoitoon ole ollut turha täällä eduskunnassa, ei viime kaudella eikä tällä kaudella. Siitä on tullut osa myös meidän lakejamme, lainsäädäntöä, ja asiasta puhutaan hyvin usein eduskunnassa. Se on hieno asia, ja se näkyy myös täällä lain sisällä.  
Hallitus esittää, että molemmille vanhemmille voidaan maksaa yhtä aikaa erityishoitorahaa lapsen kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta. Tämä ehdotus poikkeaa pääsäännöstä, jonka mukaan erityishoitorahaa ei makseta molemmille vanhemmille yhtä aikaa lapsen kotihoidon ajalta. Valiokunta pitää tätä ehdotusta myönteisenä, erittäin myönteisenä, ja toteaa, että muutoksella voidaan nykyistä paremmin ottaa huomioon lapsen ja perheen tilanne sekä mahdollistaa molempien vanhempien läsnäolo ja hoitoon osallistuminen hyvin vaikeassa tilanteessa.  
Tämä esitys on hyvä, ja siinä on mukana juuri sitä sydäntä, mitä edelliseen esitykseenkin kaipasin, mutta tämä on hyvä ja toivottavasti auttaa niissä tilanteissa, kun on vakavia ja murheellisia tilanteita perheissä.  
20.22
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Näihin edellä mainittuihin puheisiin on helppo yhtyä. Tässä esityksessä vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa korotetaan ja se nousee 616 euroon kuukaudessa. Se on positiivinen asia.  
Mutta se, minkä takia pyysin tämän puheenvuoron, on nimenomaan tämä, että nyt mahdollistetaan molemmille vanhemmille yhtä aikaa kotona oleminen, koska nyt tässä yhteydessä hallitus on päättänyt, että se maksaa erityishoitorahaa lapsille kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta. Tämä poikkeaa tästä yleissäännöksestä, joka on tällä hetkellä voimassa, ja sitä kautta tämä tukee perheen hyvinvointia siinä vaikeassa elämäntilanteessa ja jaksamista siinä vaikeassa elämäntilanteessa, jossa ollaan, kun on kyse lapsen saattohoidosta.  
Kolmas myönteinen asia, joka tässä myös on, on tämä yrittäjän sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika. Sitä lyhennetään sairastumispäivään. Tämä on siinäkin mielessä tärkeä, että yrittäjät hyvin herkästi ovat töissä sairainakin ja silloin tämä saattaa aiheuttaa sen, että sairaus pitkittyy ja tämmöinen yleiskunto sitten on todella koetuksella. Tästä syystä on hyvä, että nyt myös yrittäjän sosiaaliturvaa parannetaan.  
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2018 10.36