Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 1.12.2017 klo 13.00—13.33
5
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  kansaneläkkeen  ja  eräiden  muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä  kansaneläkeindeksistä  annetun lain  2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 1 § 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseessa 1 esitetyn muodon. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Salosen tekemää esitystä. 
Puhemies Maria Lohela
Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 76; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 123/2017 vp sisältyvien 1.—6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11:36