Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.10.2020 klo 14.00—18.31
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asoiden osalta sovittuja menettelytapoja. 
Keskustelu
17.25
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan potilasvakuutuslakia ja työeläkelakeja muutettavaksi siten, että etuudensaajan näkökulmasta potilasvakuutuslain mukaiset ansionmenetyskorvaukset palautetaan toissijaisiksi työeläkkeisiin nähden. Ehdotus selkeyttää potilasvahingon kärsineen asemaa, koska työeläkelaitos antaisi eläkettä koskevan päätöksen vähentämättömänä ja Potilasvakuutuskeskus antaisi korvauspäätöksen vain työeläkkeen määrän ylittävältä osalta. 
Ehdotuksella poistetaan kokonaan potilasvakuutuksen rahoitusvastuu vahingon kärsineen vanhuus- ja perhe-eläkkeen osalta. Työeläkelaitokselle tulee kuitenkin oikeus hakea Potilasvakuutuskeskukselta takaisin maksamansa työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuden määrä. Ehdotus vaikuttaa potilasvakuutuksen korvausmenoa pienentävästi ja vähentää siten julkisen sairaanhoidon potilasvakuutusmaksuja. 
Lisäksi ehdotuksella täsmennetään potilasvakuutuksen antamista koskevaa velvollisuutta ja tehdään eräitä lakiteknisiä tarkennuksia potilasvakuutuslakiin. 
Esityksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2021. 
17.27
Merja
Kyllönen
vas
Arvoisa herra puhemies! Ajattelin ensin, että olen viisaasti vaiti, mutta kun on henkilökohtainen kokemus perhepiirissä tästä potilasvahinkolaista ja sen toimivuudesta ja yhteensovituksesta työeläkelakien kanssa, niin täytyy kiittää ministeriä, että vihdoin ja viimein tämä asia selkiytyy, koska on äärimmäisen ikävää joutua siihen takaisinperintä- ja selvittelykierteeseen, mikä näissä on monesti ollut ja tapahtunut helposti. Kun se prosessi, että ihminen on kärsinyt vahingon, päätyy vielä siihen, että joudut setvimään kaikkien viranomaisten ja toimijoitten kanssa näitä asioita, niin siinä inhimillisyys usein häviää. Kiitos selkiytyksestä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.10.2020 12.19