Pöytäkirjan asiakohta
PTK
130
2018 vp
Täysistunto
Torstai 13.12.2018 klo 16.01—20.35
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 25/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
19.07
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Henkilö‑ ja pakettiautoihin on sovellettu uutta hiilidioksidipäästöjen mittaustapaa 1.9.2018 lukien. Uusi WLTP-mittaustapa korvasi aikaisemmin käytössä olleen NEDC-mittaustavan. Hallitus on lähtenyt siitä, ettei päästöjen uusi mittaustapa saa kiristää autoverotusta.  
Eduskunta käsitteli kesäkuussa, siis viime kesäkuussa, autoverolain muutosesityksen, jossa autoverotasot pyrittiin sopeuttamaan uuden mittaustavan mukaisiin päästöarvoihin siten, että verotasot säilyisivät ennallaan verrattuna tilanteeseen ennen mittaustapamuutoksen voimaantuloa. Jo tätä 1.9.2018 voimaan tullutta muutosta kesällä säädettäessä oli kuitenkin vahva epäilys, ettei muutos tee oikeutta isoille autoille. Muutos perustui komission tutkimuslaitoksen JRC:n tekemiin mallinnuksiin, eikä siis todellista tietoa ollut riittävästi luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. Eduskunta edellytti tämän vuoksi lausumassaan, että valtiovarainministeriö seuraa muutoksen vaikutuksia verotuksen tasoon ja esittää niistä asiantuntijaselvityksen vuoden 2018 loppuun mennessä. Lausuman mukaan selvityksen antaessa aihetta korjaaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin ministeriön tuli valmistella tarvittavat hallituksen esitykset viivytyksettä ja saattaa ne eduskunnan käsiteltäviksi. 
Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva esitys perustuu eduskunnan edellyttämään asiantuntijaselvitykseen ja siinä esitettyihin johtopäätöksiin. VTT Oy:n ja Trafin yhteistyönä tehdystä selvityksestä voidaan päätellä, että 1.9.2018 voimaan tullut muutos nosti verotasoa kookkailla autoilla. Tämän korjaamiseksi nyt esitetty verotaulukoiden tarkistus on perusteltu. Myös autoala on asiantuntijakuulemisessa ilmaissut tyytyväisyytensä lopputulokseen. Uusi verotaulukko tuottaa alan mukaan lähes veroneutraalin lopputuloksen. 
Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Sitä kuitenkin sovelletaan esityksen julkistamisesta eli 3. joulukuuta 2018 lähtien. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun autoveron viran puolesta. Esityksen käsittelyä täällä eduskunnassa voitaneen pitää verrattain joudukkaana, sillä esitys annettiin itsenäisyyspäivän aattona. Valiokunta esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 276/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.1.2019 9.54