Pöytäkirjan asiakohta
PTK
130
2018 vp
Täysistunto
Torstai 13.12.2018 klo 16.01—20.35
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 
Keskustelu
18.23
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kevasta annettuun lakiin esitetään tehtäväksi kaksi muutosta. Kevalla olisi jatkossa velvollisuus tehdä riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana. Riskiarviossa Kevan tulisi arvioida oleellisten riskien vaikutusta toimintaansa sekä niitä toimenpiteitä, joilla se voi hallita arviossa esiin nousseita riskejä. Kevalla on jo nykyisen lainsäädännön mukaan oltava toimintansa laajuuteen ja laatuun nähden riittävä riskienhallintajärjestelmä, joten muutos ei aiheuttaisi Kevalle merkittäviä uusia tehtäviä. Muutos vastaa soveltuvin osin työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin vuonna 2016 tehtyä muutosta, joka koskee työeläkevakuutusyhtiöiden riski- ja vakavaraisuusarvioita ja perustuu EU-direktiivin implementointiin. Kevaa ei sen sijaan voida velvoittaa tekemään vakavaraisuusarviota, koska Kevalla ei ole vakavaraisuusvaatimusta perustuen Kevan eläkevakuutusyhtiöistä poikkeavaan rahoitusmalliin. 
Kevan lakisääteiseksi tehtäväksi esitetään lisättäväksi työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta. Tarkoituksena on tässä täsmentää lakia vastaamaan niitä tehtäviä, joita Keva jo nykyisin hoitaa. Tarkoituksena ei ole laajentaa Kevan nykyisiä tehtäviä eikä toimintaa. 
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 2019. Riskiarvion tekemistä koskevan säädöksen osalta voimaantuloksi esitetään kuitenkin vuoden 2020 alkua. 
Puhemies Paula Risikko
Sitten puhujalistaan. 
18.25
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! On ihan perusteltua, että Keva samalla tavalla kuin muutkin arvioi näitä riskejä, koska nykyisin maailmassa tapahtuu monenlaisia asioita ja niihin on hyvä ennakolta varustautua.  
Yksi iso riski on tietysti myöskin tämä maakunta- ja sote-uudistus, jossa riski on tällä hetkellä ollut Kevaan liittyen se, että jos monet näistä palveluista menevät yksityisen puolen ja yhtiöitten hoidettavaksi, niin sen takia sitten tietenkin rahoittajan puolelta elikkä erityisesti kuntien puolelta poistuu aika paljon henkilöitä, ja sen takia on myöskin tämä yksi riski varmaankin tässä huomioitava. 
On erittäin hyvä ajatus, että myöskin työkyvyttömyysriski ja sitä ennaltaehkäisevät toimet tulevat mukaan Kevan toimintaan ihan lakisääteisesti. Kysymykseni onkin ministerille tarkennuksena vielä: vahventaahan tämä Kevan ajateltua mallia hoitaa työterveyshuoltoa myöskin omana toimintanaan tämän lain jälkeen? 
18.26
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
Arvoisa puhemies! Minä luulen, että me kaikki — täällä on paljon myös kuntapäättäjiä ja kunta-alan tuntijoita — katsomme yhdessä, että Kevan aseman pitää olla myös rahoituksellisesti turvattu jatkossa. Itse ajattelen niin, että Kevalla on mahdollisuuksia myös täällä työterveyshuollon puolella, mutta niin kuin me kaikki tiedämme, se on tietysti toimintaa, jossa tarvitaan uusia päätöksiä, ja se ei ole valtioneuvoston käsissä tällä hetkellä. Mutta itse ajattelen niin, että kaikki, mitä Keva pystyy tekemään omilla toimillaan sen eteen, että meillä ensinnäkin työkyvyttömyyseläkkeitä pystytään vähentämään ja myös sitten lisäämään kuntapuolen, julkisen puolen ihmisten mahdollisuutta jatkaa mahdollisimman pitkään työssään, ovat ihan olennaisia asioita. 
Maakuntauudistuksen osalta ajattelen niin, että toisaalta maakunnat tulevat myös sitten Kevan jäseniksi, ja kun tiedämme, että on myös osuuskuntamalleja suunnitteilla, niin itse ainakin ajattelen niin, että Keva-lainsäädäntöä pitää olla jatkossakin mahdollista uudistaa sillä tavalla, että osuuskunnatkin voisivat tulla Kevan jäseniksi. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 15.1.2019 9.51