Viimeksi julkaistu 29.11.2022 22.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 131/2022 vp Täysistunto Tiistai 29.11.2022 klo 13.59—20.30

30. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 146/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 30. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Esittelypuheenvuoro, edustaja Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. 

Keskustelu
20.17 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Talousvaliokunta on saanut valmiiksi tämän osakeyhtiölain muuttamista koskevan hallituksen esityksen 146/2022 mietinnön, ja lyhyt esittely sille, vaikka kovin suurta keskustelua tästä en odotakaan:  

Tämän ehdotuksen tavoitteena on panna täytäntöön rajat ylittäviä yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia ja jakautumisia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muuttamisesta annetun direktiivin säännöksiä.  

Esityksen merkittävimmät muutosehdotukset liittyvät rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin, joissa yhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa Suomesta toiseen Eta-maahan tai toisesta Eta-maasta Suomeen. Ennen tällaisen rajat ylittävän järjestelyn toimeenpanoa rekisteriviranomaisena toimivan Patentti- ja rekisterihallituksen on järjestettävä ennakollinen valvonta, jossa se varmistaa, että kaikki menettelyt ja muodollisuudet Suomessa on saatettu päätökseen ja ettei rajat ylittävää järjestelyä toteuteta väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa. Ehdotus sisältää säännökset rekisteriviranomaisen valvontamenettelystä ja määräajoista.  

Ehdotuksen ja sen taustalla olevan direktiivin tavoitteena on edistää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49 artiklan mukaisen sijoittautumisvapauden toteutumista EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti. EU:n tuomioistuin on linjannut, että jonkin EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetulla yhtiöllä on oikeus muuttua toisen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan kuuluvaksi yhtiöksi. Lisäksi ehdotukseen sisältyy säännöksiä kotipaikan siirtoon liittyvien velkojien, vähemmistöosakkaiden ja työntekijöiden suojelusta.  

Ehdotetut muutokset sisällytettäisiin osakeyhtiöiden osalta osakeyhtiölakiin. Osakeyhtiölain muutosehdotusten kanssa johdonmukaisella tavalla ehdotetaan sisällöltään vastaavia muutoksia vakuutus- ja rahoitusalan lainsäädäntöön ottaen kuitenkin huomioon toimialaan ja erityisesti toimiluvan myöntämiseen liittyvät erityispiirteet.  

Osakeyhtiölakia koskevien muutosehdotusten lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia, sijoituspalvelulakia, sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia, joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta annettua lakia, maksulaitoslakia, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annettua lakia, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia ja luottolaitostoiminnasta annettua lakia. 

Tämä mietintömme on pitkä ja yksityiskohtainen, eikä aika riitä sen syvälliseen esittelyyn, mutta totean, että talousvaliokunta oli asiassa yksimielinen ja päätösehdotuksemme on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 146/22 sisältyvät 2., 3. ja 5.—14. lakiehdotuksen ja että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen 146 sisältyvät 1. ja 4. lakiehdotuksen. Tämä riittänee varmasti tästä, ja sitten tarkemmin mietinnössä. — Kiitos, arvoisa puhemies. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 146/2022 vp sisältyvien 1.-14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.