Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta  annetun  lain  28 ja 35 a §:n, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sivistysvaliokunnan  mietintö  SiVM 18/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä kolmannessa täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
4. lakiehdotuksen 7 § 
Jukka
Gustafsson
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 4. lakiehdotuksen 7 § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että sosiaalikuraattorin kelpoisuusehtoja ei heikennetä. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Gustafssonin esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Jukka Gustafsson on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 51; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2016 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.11.2017 11.00