Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 133/2020 vp Täysistunto Tiistai 20.10.2020 klo 14.00—16.13

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 171/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, keskustelu ja asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tänään pidettävässä toisessa täysistunnossa. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 

Keskustelu
15.19 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä on kyse isosta ja vaativasta kokonaisuudesta, ja uskon, että valiokunta perehtyy siihen tarkalleen — tämä on niin sanottu pankkipaketti. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettua lakia sekä eräitä näihin liittyviä lakeja luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin voimaansaattamiseksi. Esityksen tavoitteena on muun muassa parantaa pankkien häiriönsietokykyä joustavoittamalla luottolaitokseen kohdistuvien makrovakausvälineiden käyttöä ja tehostamalla pankkien kriisinratkaisusääntelyn soveltamista. Tavoitteena on myös vahvistaa sijoittajavastuun toteuttamisen edellytyksiä osana EU:n pankkiunionin syventämistä, ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta.  

Pankkipaketin makrovakaudellisia lisäpääomavaatimuksia koskevat muutokset ovat seuraavat: Ensimmäiseksi, luottolaitoksille ei voida kohdistaa enää useampaa lisäpääomavaatimusta samojen riskien perusteella. Toiseksi, merkittävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimus ja järjestelmäriskipuskuri lasketaan jatkossa yhteen, eli tämä mahdollistaa puskurien kasvattamisen teoriassa jopa 8 prosenttiin. Kolmanneksi, merkittävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimuksen enimmäissuuruutta kasvatetaan nykyisestä 2:sta 3 prosenttiin. Ja neljänneksi, Finanssivalvonnan johtokunta voi vastaisuudessa tarvittaessa kohdistaa järjestelmäriskipuskurivaatimuksen aiempaa kohdennetummin. Vaatimus voidaan luottolaitosten kaikkien vastuiden sijasta tai ohella asettaa erikseen asuntoluotoille, liikekiinteistöluotoille, muille kotitalousluotoille kuin asuntolainoille, muille yritysluotoille kuin liikekiinteistöluotoille ja kaikkien näiden alaerille. Ja lisäksi esityksessä omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus on olemassa.  

Arvoisa puhemies! Pelkistetysti tämän kokonaisuuden toteuttaminen lisää valvojien mahdollisuutta reagoida, niin että ennakoivasti puskureita kasvatetaan. Toisella puolella yhteiskunta joutuu tekemään tarkkaa punnintaa siitä, millä tavalla mahdollisuus kasvattaa puskureita vaikuttaa luottolaitoksen luototuksen kokonaismäärään, miten rahalaitokset tulkitsevat sen, voisi sanoa, piilevän riskin puskurien kasvatusvaatimuksesta, ja miten siihen reagoidaan. Hallitus katsoo, että nämä toimet ovat yleisen vakauden lisäämisen kannalta perusteltuja, ja siksi ehdotus on tehty. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.