Budjetin alikohta
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00
3.2
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Puhemies Paula Risikko
Yleiskeskustelu päättyi 19.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan 29 yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.01.50: Lisätään 100 000 euroa suomenruotsalaisten kansankäräjille. (Vastalause 4) 
3. Antero Laukkanen kd Sari Essayahin kd kannattamana 29.01.51: Lisätään 1 000 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin. (Vastalause 5) 
4. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa kylä- ja lähikoulujen toimintaedellytykset ja oppilaiden kohtuulliset päivittäiset koulumatka-ajat." (Vastalause 6)Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana  
5. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin opiskelu- tai osallistumisvelvollisuuden säätämiseksi nuorille oppivelvollisuusiän täyttymisen jälkeen siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta." (Vastalause 6) 
6. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle terveellinen ja sisäilmaongelmista vapaa toimintaympäristö koulutusasteesta riippumatta." (Vastalause 6) 
7. Johanna Karimäki vihr Outi Alanko-Kahiluodon vihr kannattamana 29.10.20: Lisätään 1 000 000 euroa koulujen sisäilmakyselyjen tukemiseen. (TAA 235) 
8. Sami Savio ps Ville Tavion ps kannattamana 29.10.20: Lisätään 1 500 000 euroa yrittäjyyspainotteisen lukio-opetuksen kehittämiseen ja siihen liittyviin kokeiluhankkeisiin. (TAA 524) 
9. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 29.10.20: Lisätään 10 000 000 euroa käytettäväksi koulurauha-asiamiesten virkojen perustamiseen. (TAA 312) 
10. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa resursseja koko maassa eri koulutusmuodoille ja kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettavaan koulutukseen ja täydennyskoulutukseen sekä laaja-alaiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan." (Vastalause 6) 
11. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa tavoitteeksi ruotsin kielen säätämisen valinnaiseksi oppiaineeksi ja ryhtyy toimenpiteisiin Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta keskeisten kielten opetuksen lisäämiseksi kouluissa." (Vastalause 6) 
12. Ritva Elomaa ps Ville Tavion ps kannattamana 29.10.30: Lisätään 200 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 86) 
13. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.30: Lisätään 5 000 000 euroa laadukkaan ja innovatiivisen lukiokoulutuksen turvaamiseen. (TAA 313) 
14. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lisätään 15 000 000 euroa perusopetuksen laatuun ja tasa-arvoon suunnattuun avustukseen. (Vastalause 1, TAA 395) 
15. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.10.30: Lisätään 30 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, laadullisen tasa-arvon parantamiseen ja kouluverkoston turvaamiseen. (Vastalause 3) 
16. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.10.30: Lisätään 32 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen. (Vastalause 4) 
17. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.10.30: Lisätään 70 000 000 euroa yleissivistävään koulutukseen. (Vastalause 2) 
18. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lisätään 50 000 000 euroa avustuksena joustavaa koulupäivää ja harrastustakuuta koskeviin kokeiluihin (suomalainen Islannin malli). (Vastalause 1) 
19. Sari Essayah kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 29.10.30: Lisätään 50 000 000 euroa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. (Vastalause 5) 
20. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.10.30: Lisätään 50 000 000 euroa lähi- ja kyläkoulujen ja -päiväkotien toiminnan turvaamiseen. (Vastalause 6) 
21. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin joustavaan koulupäivään siirtymiseksi ja Islannin mallin mukaisen harrastustakuun toteuttamiseksi." (Vastalause 1) 
22. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että perusopetukseen ja muuhun yleissivistävään koulutukseen tehdyt indeksileikkaukset perutaan ja palautetaan ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvon edistämiseen ja peruskoulun kehittämiseen varattuihin määrärahoihin tehdyt leikkaukset." (Vastalause 1) 
23. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kansallisen ohjelman kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa." (Vastalause 1) 
24. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa ryhmäkokojen pienentämiseen erillisen rahoituksen, jotta ryhmäkokojen pienennys ei vähennä laajasti eri tarkoituksiin kohdistuvaa tasa-arvorahoitusta, josta on saatu vaikuttavimmat tulokset." (Vastalause 1) 
25. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa hyvinvointilupauksen ja ryhtyy konkreettisiin toimiin kouluterveydenhuollon vahvistamiseksi, jotta lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen." (Vastalause 1) 
26. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja osoittaa uudistuksen toteuttamiseen tarvittavat varat." (Vastalause 3) 
27. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.10.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen parantamisesta." (Vastalause 3) 
28. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.10.31: Lisätään 150 000 euroa opintokeskuksille myönnettäviin opintoseteliavustuksiin. (Vastalause 2) 
29. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.10.31: Lisätään 1 000 000 euroa kansanopistojen opintoseteliavustukseen. (Vastalause 1, TAA 396) 
30. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.10.31: Lisätään 2 000 000 euroa vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen. (Vastalause 4) 
31. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.10.31: Lisätään 5 000 000 euroa valtionosuuksiin ja -avustuksiin vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin. (Vastalause 3) 
32. Päivi Räsänen kd Peter Östmanin kd kannattamana 29.10.31: Lisätään 3 800 000 euroa kansanopistojen valtionosuuden korottamiseen. (Vastalause 5) 
33. Krista Mikkonen vihr Johanna Karimäen vihr kannattamana 29.10.34: Lisätään 30 000 000 euroa valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin. (TAA 464) 
34. Katja Hänninen vas Hanna Sarkkisen vas kannattamana 29.10: Lisätään 20 000 000 euroa uudelle momentille home- ja kosteusvaurioiden korjaamiseen. (TAA 183) 
35. Arja Juvonen ps Juho Eerolan ps kannattamana 29.20.21: Lisätään 200 000 euroa potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa. (TAA 200) 
36. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.20.21: Lisätään 25 000 000 euroa oppisopimusmallin toteuttamiseen. (TAA 315) 
37. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.20.21: Lisätään 40 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen menoihin. (Vastalause 6) 
38. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.20.21: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin erityisesti ohjelmisto-, rakennus- ja sote-alojen aloituspaikkojen lisäämiseksi ammatillisessa koulutuksessa, jotta työvoiman lisääntyvään kysyntään näillä aloilla voidaan vastata." (Vastalause 6) 
39. Sari Essayah kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 29.20.30: Lisätään 10 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen rahoituksen korottamiseen. (Vastalause 5) 
40. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.20.30: Lisätään 20 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen. (Vastalause 4) 
41. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.20.30: Lisätään 150 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen. (Vastalause 3) 
42. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.20.30: Lisätään 160 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen. (Vastalause 2) 
43. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.20.30: Lisätään valtionavustuksena 190 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen. (Vastalause 1, TAA 400) 
44. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 29.20.30: Lisätään 10 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 5) 
45. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.20.30: Lisätään 20 000 000 euroa ammatilliseen työvoimapoliittiseen koulutukseen. (Vastalause 1, TAA 399) 
46. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.20.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset perutaan ja kunnille varataan riittävät valtionosuudet laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen." (Vastalause 1) 
47. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.20.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen ammatillisen opetuksen laadun." (Vastalause 4) 
48. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.20.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä ryhtyy toimenpiteisiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen alueellisen saatavuuden ja ruotsinkielisen koulutustarjonnan turvaamiseksi." (Vastalause 4) 
49. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.20.33: Säilytetään momentti 29.20.33 ja lisätään 10 000 000 euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. (Vastalause 2) 
50. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.20.33: Palautetaan momentti 29.20.33 valtion talousarvioon ja momentille lisätään 20 000 000 euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. (Vastalause 1, TAA 401) 
51. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.20.33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus elvyttää nuorten aikuisten osaamisohjelman ja osoittaa siihen riittävät määrärahat." (Vastalause 3) 
52. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.20: Lisätään 1 000 000 euroa korkeakoulujen jatkuvan oppimistehtävän selvittämiseen ja rahoitusmallin valmisteluun. (Vastalause 1) 
53. Jari Ronkainen ps Rami Lehdon ps kannattamana 29.40.50: Lisätään 5 000 000 euroa LUT — Lahden AMK — Saimaan AMK -hankkeen tukemiseen. (TAA 488) 
54. Tytti Tuppurainen sd Maria Tolppasen sd kannattamana 29.40.50: Lisätään 7 600 000 euroa Oulun yliopiston lisärahoitukseen. (TAA 593) 
55. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.50: Lisätään 10 000 000 euroa korkea-asteen aloituspaikkojen lisäämiseen. (Vastalause 1, TAA 402) 
56. Antero Laukkanen kd Sari Essayahin kd kannattamana 29.40.50: Lisätään 10 000 000 euroa yliopistojen toimintaan. (Vastalause 5) 
57. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.50: Lisätään 53 700 000 euroa yliopistojen toiminnan rahoittamiseen. (Vastalause 1) 
58. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.40.50: Lisätään 68 300 000 euroa yliopistojen toimintaan. (Vastalause 4) 
59. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.40.50: Lisätään 90 000 000 euroa yliopistojen toimintaan. (Vastalause 3) 
60. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.40.50: Lisätään 180 000 000 euroa yliopistojen toimintaan. (Vastalause 2) 
61. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.40.50: Lisätään 40 000 000 euroa laadukkaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen turvaamiseen. (Vastalause 6) 
62. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että yliopistojen perusrahoitukseen tehdyt indeksileikkaukset perutaan." (Vastalause 1) 
64. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.40.52: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston apteekkikorvaus palautetaan." (Vastalause 4) 
65. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.53: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tutkijoiden eläketurvan vahvistamiseksi." (Vastalause 1) 
66. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 29.40.55: Lisätään 10 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen toimintaan. (Vastalause 5) 
67. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.55: Lisätään 30 600 000 euroa ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoittamiseksi. (Vastalause 1) 
68. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.40.55: Lisätään 32 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen toimintaan. (Vastalause 4) 
69. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.40.55: Lisätään 35 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen toimintaan. (Vastalause 3) 
70. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.40.55: Lisätään 70 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen toiminnan perusrahoitukseen. (Vastalause 2) 
71. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.40.55: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen tehdyt indeksileikkaukset perutaan." (Vastalause 1) 
72. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.70.52: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin opintotuen kehittämiseksi niin, että sen lainapainotteisuus vähenee." (Vastalause 4) 
73. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.70.55: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu opintorahan leikkaukset." (Vastalause 1) 
74. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.70.55: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta korkeakouluopiskelijoiden opintoraha palautetaan vuoden 2016 tasolle." (Vastalause 4) 
75. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.70.55: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin opintotuen korottamiseksi." (Vastalause 2) 
76. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.70.55: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu tekemänsä opintotuen heikennykset ja kehittää opintotukijärjestelmää opintorahapainotteisen mallin pohjalta niin, että opiskelijoiden perustoimeentulo turvataan." (Vastalause 3) 
77. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.70.55: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta opiskelijoiden tulorajoja korotetaan 50 prosentilla." (Vastalause 4) 
78. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.80.30: Lisätään 200 000 euroa kirjastojen toimintaan. (Vastalause 2) 
80. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.80.31: Lisätään 2 000 000 euroa teattereille, orkestereille ja museoille. (Vastalause 2) 
81. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80.31: Lisätään 2 300 000 euroa valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin. (Vastalause 3) 
82. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.80.31: Lisätään 12 000 000 euroa museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuuteen. (Vastalause 1, TAA 407) 
83. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.80.31: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa käyttöön taiteelle ja kulttuurille työllisyysperusteisen avustuksen veikkauksen jakamattomista varoista." (Vastalause 1) 
84. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.80.31: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää tukea kotiseutumuseoille ympäri maata paikallishistorian tuntemuksen lisäämiseksi." (Vastalause 6) 
85. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80.41: Lisätään 1 000 000 euroa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuihin. (Vastalause 3) 
86. Johanna Karimäki vihr Outi Alanko-Kahiluodon vihr kannattamana 29.80.50: Lisätään 50 000 euroa selkokielisen kirjallisuuden käännöstyöhön ja julkaisujen edistämiseen. (TAA 237) 
87. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.80.50: Lisätään 200 000 euroa Ihmisoikeusliiton toiminnan tukemiseen ja 300 000 euroa rauhantyön edistämiseen. (Vastalause 2) 
88. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80.50: Lisätään 400 000 euroa vapaaehtoistoiminnan, järjestötyön ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja rauhantyön edistämiseen. (Vastalause 3) 
89. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.80.50: Lisätään 1 700 000 euroa järjestöjen valtionavustuksiin. (Vastalause 1, TAA 409) 
90. Anna-Maja Henriksson r Thomas Blomqvistin r kannattamana 29.80.50: Lisätään 2 000 000 euroa Vega-hankkeeseen, mm. sotakorvauskuunari Vegan sekä Vanhan sataman telakka-alueen kunnostamiseen Pietarsaaressa. (TAA 163) 
91. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.80.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa monimuotoisen kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen toiminnan edellytykset ja lisää kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoitusta." (Vastalause 1) 
92. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 29.80.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin parantaakseen taiteilijoiden toimeentuloa." (Vastalause 2) 
93. Satu Taavitsainen sd Jukka Gustafssonin sd kannattamana 29.80.52: Lisätään 75 000 euroa teatteritoiminnan tukemisen valtionapuihin kehittämään kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtumasta valtakunnalliset jokavuotiset Erityisryhmien Hyppy! -näyttämöpäivät. (TAA 563) 
94. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80.52: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen nuorten kulttuurisetelistä." (Vastalause 3) 
95. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.80: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen yhteydessä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jossa kulttuurin ja taiteen rahoitusosuus on nostettu prosenttiin valtion budjetista." (Vastalause 3) 
96. Ritva Elomaa ps Ville Tavion ps kannattamana 29.90.50: Lisätään 200 000 euroa jäähallien esteettömyyden edistämiseen. (TAA 87) 
97. Rami Lehto ps Laura Huhtasaaren ps kannattamana 29.90.50: Lisätään 500 000 euroa Lahden Kisapuistohankkeen suunnitteluun ja projektin aloittamiseen. (TAA 275) 
98. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 29.90.50: Lisätään 2 000 000 euroa vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksen tukemiseen. (TAA 319) 
99. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.90.50: Lisätään 3 000 000 euroa lapsille ja nuorille helposti saavutettavien liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kehittämiseen. (Vastalause 3) 
100. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.90.52: Lisätään 2 000 000 euroa valtionosuuteen liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitukseen liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin. (Vastalause 3) 
101. Laura Huhtasaari ps Rami Lehdon ps kannattamana 29.91.50: Lisätään 100 000 euroa Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitolle Suomen ja Yhdysvaltain välisen nuorten verkostoitumistyön mahdollistamiseen. (TAA 175) 
102. Ritva Elomaa ps Ville Tavion ps kannattamana 29.91.50: Lisätään 1 000 000 euroa vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. (TAA 88) 
103. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.91.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa poliittisten nuorisojärjestöjen tukimäärärahan jakoperusteet siten, että kunkin järjestön osuus vastaa ao. puolueen edellisissä eduskuntavaaleissa saamaa kansanedustajamäärää." (Vastalause 6) 
104. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.91.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa liikunta- ja harrastustoiminnan lisäämisen siten, että jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan vähintään yksi harrastus. Erityisen tärkeää on pienituloisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen kehittäminen." (Vastalause 6) 
105. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29.91.51: Lisätään 3 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. (Vastalause 1) 
106. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 29.91.51: Lisätään 3 500 000 euroa nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen. (Vastalause 5) 
107. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29.91.51: Lisätään 7 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. (Vastalause 3) 
108. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 29.91.51: Lisätään 8 500 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. (Vastalause 4) 
109. Mika Niikko ps Arja Juvosen ps kannattamana 29.91.52: Lisätään 5 000 000 euroa nuorten syrjäytymisen vastaisen järjestöpohjaisen Korjaamo-toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen. (TAA 360) 
110. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa koulutusleikkausten vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin." (Vastalause 1) 
111. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jossa laajennetaan oppivelvollisuus koskemaan toinen aste ja toisen asteen koulutus muutetaan täysin maksuttomaksi." (Vastalause 1) 
112. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii viivyttelemättä selvityksen aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen siirtymisestä ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi maksuttomuuden toteuttamisen kannalta tarpeelliset esitykset." (Vastalause 3) 
113. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin nuorten osallistumisen vahvistamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutus- ja työllisyysasteen nostamiseksi." (Vastalause 1) 
114. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että Suomessa on alueellisesti riittävän kattavasti toisen asteen aloituspaikkoja." (Vastalause 1) 
115. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus palauttaa varhaiskasvatuksen ryhmäkoot entiselleen." (Vastalause 1) 
116. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus palauttaa subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille." (Vastalause 1) 
117. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus edelleen alentaa tuntuvasti varhaiskasvatusmaksuja ja että maksut poistetaan kokonaan asteittain tavoitteena pitkällä tähtäimellä kokonaan maksuton varhaiskasvatus." (Vastalause 1) 
118. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi." (Vastalause 1) 
119. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin varhaisen tuen kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa." (Vastalause 1) 
120. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää korkea-asteen aloituspaikkoja hakijasuman purkamiseksi ja koulutustason nostamiseksi." (Vastalause 1) 
121. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten perustutkimuksen resursseja ja turvaa rahoituksen ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden." (Vastalause 1) 
122. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että kulttuurin rahoituspohjaa vahvistetaan niin, että kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan eri alueilla ja kaikille väestöryhmille. Kulttuurin valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa siten, että se ottaa huomioon taidekentän ja yhteiskunnan muutokset." (Vastalause 1) 
123. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin luovien alojen kasvuohjelman perustamiseksi." (Vastalause 1) 
124. Jukka Gustafsson sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 29: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin maksuttoman museokuukauden järjestämiseksi." (Vastalause 1) 
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 62; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 165, ei 20; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 42; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 26; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 84; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Johanna Karimäen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 83, tyhjiä 1; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sami Savion ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 31; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 169, ei 16; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 81; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 171, ei 15; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 42; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 50; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 70; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 38; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 39; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 68; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 18 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 65; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Sari Essayahin ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 37; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 81; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 22 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 70; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 70; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 85; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 26 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 66; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 86; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 28 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 68; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 29 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 71; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
Thomas Blomqvistin ehdotus 30 ja Kari Uotilan ehdotus 31 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 31 ehdotusta 30 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Thomas Blomqvistin ehdotus 30 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 31 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 169, ei 14, tyhjiä 4; poissa 12
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Thomas Blomqvistin ehdotuksen 30. 
2) Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 30 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 85; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 32 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 39; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Krista Mikkosen ehdotus 33 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 54; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Katja Hännisen ehdotus 34 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 55; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 35 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 36 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 43; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 37 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 85; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 38 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 75; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
Sari Essayahin ehdotus 39, Thomas Blomqvistin ehdotus 40, Kari Uotilan ehdotus 41, Emma Karin ehdotus 42 ja Jukka Gustafssonin ehdotus 43 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 43 ehdotusta 42 vastaan, sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 41 vastaan. Tämän jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotusta 40 vastaan ja sitten voittaneesta ehdotusta 39 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Emma Karin ehdotus 42 "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 43 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 44, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma Karin ehdotuksen 42. 
2) Kari Uotilan ehdotus 41 "jaa", Emma Karin ehdotus 42 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 45, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen 41. 
3) Thomas Blomqvistin ehdotus 40 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 41 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 67, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Thomas Blomqvistin ehdotuksen 40. 
4) Sari Essayahin ehdotus 39 "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 40 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 73, tyhjiä 3; poissa 12
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Essayahin ehdotuksen 39. 
5) Mietintö "jaa", Sari Essayahin ehdotus 39 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 86, tyhjiä 1; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 44 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 45 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 71; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 46 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 76; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 47 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 48 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 71; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
Emma Karin ehdotus 49 ja Jukka Gustafssonin ehdotus 50 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 50 ehdotusta 49 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Emma Karin ehdotus 49 "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 50 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 45, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma Karin ehdotuksen 49. 
2) Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 49 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 71; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 51 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 71; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 52 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 83; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jari Ronkaisen ehdotus 53 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 24; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Tytti Tuppuraisen ehdotus 54 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 20; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 55 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 71; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
Antero Laukkasen ehdotus 56, Jukka Gustafssonin ehdotus 57, Thomas Blomqvistin ehdotus 58, Kari Uotilan ehdotus 59 ja Emma Karin ehdotus 60 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 60 ehdotusta 59 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 58 vastaan. Tämän jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotusta 57 vastaan ja sitten voittaneesta ehdotusta 56 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus 59 "jaa", Emma Karin ehdotus 60 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 169, ei 12, tyhjiä 4; poissa 14
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen 59. 
2) Thomas Blomqvistin ehdotus 58 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 59 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 24, tyhjiä 4; poissa 14
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Thomas Blomqvistin ehdotuksen 58. 
3) Jukka Gustafssonin ehdotus 57 "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 58 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 35, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Jukka Gustafssonin ehdotuksen 57. 
4) Antero Laukkasen ehdotus 56 "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 57 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 81, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antero Laukkasen ehdotuksen 56. 
5) Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 56 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 82; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 61 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 85; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 62 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 85; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 64 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 48; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 65 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 80; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Paula Risikko
Peter Östmanin ehdotus 66, Jukka Gustafssonin ehdotus 67, Thomas Blomqvistin ehdotus 68, Kari Uotilan ehdotus 69 ja Emma Karin ehdotus 70 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 70 ehdotusta 69 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 68 vastaan. Tämän jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotusta 67 vastaan ja sitten voittaneesta ehdotusta 66 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus 69 "jaa", Emma Karin ehdotus 70 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 171, ei 13, tyhjiä 2; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen 69.  
2) Thomas Blomqvistin ehdotus 68 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 69 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 38, tyhjiä 3; poissa 14
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Thomas Blomqvistin ehdotuksen 68.  
3) Jukka Gustafssonin ehdotus 67 "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 68 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 50, tyhjiä 2; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Jukka Gustafssonin ehdotuksen 67.  
4) Peter Östmanin ehdotus 66 "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 67 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 80, tyhjiä 3; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen 66.  
5) Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 66 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 83; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 71 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 86; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 72 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 73 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 86; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 74 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 86; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 75 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 86; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 76 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 68; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 77 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 31; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 78 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 85; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Paula Risikko
Emma Karin ehdotus 80, Kari Uotilan ehdotus 81 ja Jukka Gustafssonin ehdotus 82 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 82 ehdotusta 81 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 80 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus 81 "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 82 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 36; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen 81. 
2) Emma Karin ehdotus 80 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 81 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 62; poissa 14
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma Karin ehdotuksen 80.  
3) Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 80 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 83; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 83 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 74; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 84 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 74; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 85 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 27; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Karimäen ehdotus 86 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 66; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 87 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 66; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 88 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 63; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 89 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 90 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 23; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 91 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 66; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 92 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 69; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 93 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 81; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 94 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 71; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 95 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 60; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 96 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 48; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 97 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 25; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 98 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 81; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 99 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 85; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 100 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 72; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Laura Huhtasaaren ehdotus 101 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 171, ei 15; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 102 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 84; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 103 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 28; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 104 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 83; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Paula Risikko
Jukka Gustafssonin ehdotus 105, Peter Östmanin ehdotus 106, Kari Uotilan ehdotus 107 ja Thomas Blomqvistin ehdotus 108 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 108 ehdotusta 107 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 106 vastaan. Tämän jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotusta 105 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus 107 "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 108 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 36, tyhjiä 2; poissa 14
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen 107.  
2) Peter Östmanin ehdotus 106 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 107 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 50, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen 106.  
3) Jukka Gustafssonin ehdotus 105 "jaa", Peter Östmanin ehdotus 106 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 54, tyhjiä 2; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Jukka Gustafssonin ehdotuksen 105.  
4) Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 105 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 85; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus 109 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 30; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 110 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 85; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Paula Risikko
Jukka Gustafssonin ehdotus 111 ja Kari Uotilan ehdotus 112 ovat samansisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 111 ja Kari Uotilan ehdotus 112 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 54; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 113 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 83; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 114 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 85; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 115 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 84; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 116 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 66; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 117 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 59; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 118 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 66; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 119 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 85; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 120 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 84; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 121 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 85; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 122 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 67; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 123 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 69; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus 124 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 75; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Tytti Tuppurainen /sd tarkoitti äänestää ”jaa” kohdassa 5. Veronica Rehn-Kivi /r tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 12. Riitta Myller /sd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 64. Suna Kymäläinen /sd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 65. Anneli Kiljunen /sd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 94. Aino-Kaisa Pekonen /vas tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 97.  
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 4.1.2019 10:24