Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2018 vp Täysistunto Perjantai 21.12.2018 klo 10.00—12.02

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019Hallituksen  esitys  eduskunnalle  vuoden  2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Hallituksen esitysHE 232/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2018 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp. 

Asian käsittely keskeytettiin 20.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 123, 232/2018 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2019 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi talousarvioaloitteen TAA 474/2018 vp. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—309, 311—473, 475—617/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista. 

Talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 

Timo Harakka sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallituksen talouspolitiikan arvovalintojen kohtuuttomuus korostuu hyvässä taloustilanteessa. Ne lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät luottamusta yhteiskunnassa. Politiikka laiminlyö tulevaisuuden talous- ja työllisyyskasvun. Tulevaisuuden työllisyyttä ja osaamista vahvistavat uudistukset jäävät tekemättä. Kasvun tulee kuulua kaikille. Näin ollen eduskunta vaatii, että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia, jotka edistävät kasvun oikeudenmukaista jakautumista, vähentävät eriarvoisuutta ja vahvistavat talouskasvua ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta." 

Pekka Haavisto vihr Krista Mikkosen vihr kannattamana: "Kansainvälinen tiedeyhteisö vaatii kaikilta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, mutta Suomen hallitus ei vastaa tähän huutoon. Hallitus on kyvytön turvaamaan nielumme, ajamaan fossiilituet alas ja uudistamaan taloutemme. Tulevaisuuden — ja myös tämän päivän — menestystä vaikeuttavat myös mittavat koulutusleikkaukset, jotka rapauttavat osaamisen laatua ja heikentävät koulutuksen tasa-arvoa. Tasa-arvoa heikentävät myös edelleen jatkuvat sosiaaliturvan leikkaukset, jotka syventävät eriarvoisuutta. Myös kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu tarvitsevat parempaa resursointia, jotta pystymme rakentamaan parempaa tulevaisuutta niin Suomelle kuin maailmallekin. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana: "Hallitus on heikentänyt lyhytnäköisillä leikkauksillaan Suomen osaamisperustaa ja tulevaisuuden menestyksen edellytyksiä, kasvattanut suomalaisten eriarvoisuutta, vitkastellut ilmastonmuutoksen hillinnässä, väistellyt globaalia vastuutaan, sivuuttanut asiantuntijatiedon, sitonut itsensä etujärjestöjen talutusnuoraan ja osoittanut kyvyttömyyttä perusteelliseen poliittiseen valmisteluun. Eduskunta katsoo, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta." 

Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallituksen politiikka on ollut lyhytnäköistä. Hallitus ei ole parantuneesta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta poistanut kehitysapuun ja koulutukseen tehtyjä leikkauksia. Koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle, koulutuksen tasa-arvolle ja maamme kilpailukyvylle. Hallitus ei ole ollut valmis uudistamaan perhevapaita ja varhaiskasvatusta, vaikka sille on ollut kiistaton tarve. Hallituksen toimet työllisyyden parantamiseksi ovat olleet riittämättömiä ja tarpeelliset rakenteelliset uudistukset ovat jääneet tekemättä. Koska merkittäviä uudistuksia ei ole saatu aikaiseksi tämän hallituskauden aikana, olisi hallituksen tullut määrätietoisemmin parantaa heikossa asemassa olevien tilannetta. Tehdyt veronkevennykset ja tulonsiirrot eivät ole olleet riittäviä. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on kohdistanut hallituskauden aikaiset säästötoimensa lapsiperheisiin ja vanhusväestöön. Hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne vaikeutunut. Hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen, sote-uudistuksen, läpiviemisessä. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta." 

Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole halunnut eikä kyennyt toteuttamaan sellaista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka takaa suomalaisten lasten ja aikuisten fyysisen ja henkisen koskemattomuuden. Koska hallitus ei lisäksi ole toteuttanut laatimaansa turvapaikkaohjelmaa, se ei nauti eduskunnan luottamusta." 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Peter Östmanin ehdotuksesta Thomas Blomqvistin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta Pekka Haaviston ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Sami Savion ehdotusta vastaan, minkä jälkeen vielä voittaneesta Timo Harakan ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Thomas Blomqvistin ehdotus "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 30, tyhjiä 5; poissa 10
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Thomas Blomqvistin ehdotuksen. 
2) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 22, tyhjiä 19; poissa 15
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen. 
3) Pekka Haaviston ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 45, tyhjiä 20; poissa 10
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Pekka Haaviston ehdotuksen. 
4) Sami Savion ehdotus "jaa", Pekka Haaviston ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 69, tyhjiä 1; poissa 10
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sami Savion ehdotuksen. 
5) Timo Harakan ehdotus "jaa", Sami Savion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 169, ei 17, tyhjiä 2; poissa 11
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
6) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 87; poissa 10
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.